Проєкти рішень сесії

Фінансове управління

Проєкт Рішення

від   грудня 2020 року         Старокостянтинів                      №

Про відрахування частини

чистого прибутку (доходу) до

міського бюджету у 2021 році

Керуючись статтями 46 та 57 Податкового кодексу України, ст. 64 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  та враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Міські комунальні підприємства сплачують частину чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності щоквартально наростаючим підсумком у 2021 році та за результатами фінансово-господарської діяльності 2020 року до загального фонду міського бюджету в розмірі 25 відсотків від чистого прибутку (доходу).

2. Встановити, що Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається комунальними підприємствами до контролюючого органу за підсумками кварталу, півріччя, трьох кварталів та року у терміни, передбачені для квартальної звітності - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Визначену частину чистого прибутку (доходу) за звітний період (квартал) сплачувати протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання Розрахунку частини чистого прибутку (доходу).

3. Комунальні підприємства одночасно з декларацією з податку на прибуток підприємства зобов”язані подавати в податкову інспекцію звіт про фінансові результати та подавати в фінансове управління і управління економіки виконавчого комітету міської ради інформацію про нарахування і сплату частини чистого прибутку (доходу).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Валентину КАМІНСЬКУ.

Міський голова                                                                 Микола МЕЛЬНИЧУК

УКРАЇНА

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 сесії міської ради

від    грудня  2020               Старокостянтинів                        №

Про  бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік

22552000000

код бюджету

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, відповідно до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», керуючись Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,           міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:

доходи бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади у сумі  678 532 184 гривні, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 628 815 364 гривні  та доходи спеціального фонду бюджету – 49 716 820  гривень  згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади у сумі 678 532 184 гривні, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 561 021 722 гривні та  видатки спеціального фонду бюджету –117 510 462 гривні;

профіцит за  загальним  фондом  бюджету  Старокостянтинівської міської територіальної громади у сумі  67 793 642   гривні,  напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду),  згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним  фондом  бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади у сумі 67 793 642   гривні, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів  бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади у розмірі  100 000 гривень, що становить 0,02 відсотки  видатків загального фонду  бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд  бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади у розмірі  4 000 000 гривень, що становить   0,8 відсотка видатків загального фонду  бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити розподіл витрат бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм  згідно з додатком 4 до цього рішення

 4. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Сконцентрувати в бюджеті Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік кошти в сумі 86 583 794 гривні по коду 0217330  «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» до їх розподілу на сесії міської ради.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік:

6.1. до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України,

6.2. джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначенні Бюджетним кодексом України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік:

7.1. у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та статтею  71 Бюджетного кодексу України;

7.2. у частині фінансування є надходження, визначені статтею  71 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити:

у 2021 році граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 30 000 000 гривень;

на 31 грудня 2021 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі  24 000 000 гривень та граничний обсяг  гарантованого міською радою боргу у сумі      30 000 000 гривень.

9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками  бюджету видатки загального фонду на:

  • оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110);
  • нарахування на заробітну плату (код 2120);
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
  • забезпечення продуктами харчування (код 2230);
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)
  • соціальне забезпечення (код 2700)

10. Надати право міському голові  отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного року за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

11. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами  бюджету фінансове управління  міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

12. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за розпорядженням міського голови, погодженим з постійною комісією з стратегічного соціально – економічного розвитку Старокостянтинівської міської територіальної громади, бюджету, фінансів,  адміністративно-територіального устрою та зовнішньоекономічної діяльності.

Перерозподіл видатків по об’єктах бюджету розвитку (спеціального фонду) бюджету  здійснюється в межах  річних кошторисних призначень головного розпорядника бюджетних коштів та загального обсягу фінансування об’єктів за розпорядженням міського голови, погодженим з постійною комісією з стратегічного соціально – економічного розвитку Старокостянтинівської міської територіальної громади, бюджету, фінансів,  адміністративно-територіального устрою та зовнішньоекономічної діяльності. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними в додаток 6 до рішення про бюджет  на 2021 рік.

13. Якщо після прийняття міською радою рішення про бюджет  на 2021 рік повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.

Передача бюджетних призначень здійснюється за розпорядженням міського голови, погодженим з постійною комісією з стратегічного соціально – економічного розвитку Старокостянтинівської міської територіальної громади, бюджету, фінансів,  адміністративно-територіального устрою та зовнішньоекономічної діяльності.

14. Відповідно до частини 3 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню  міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати місцеві зовнішні та внутрішні запозичення шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних організацій та державних банківських установ (без майнового забезпечення).

15. Надати право фінансовому управлінню  міської ради при надходженні (зменшенні) у міжсесійний період дотацій, субвенцій  з державного та місцевих  бюджетів  збільшувати (зменшувати) обсяг доходів та видатків бюджету на суму одержаних коштів  та проводити розподіл та перерозподіл зазначених трансфертів між кодами програмної класифікації видатків за погодженням з постійною комісією з стратегічного соціально – економічного розвитку Старокостянтинівської міської територіальної громади, бюджету, фінансів,  адміністративно-територіального устрою та зовнішньоекономічної діяльності.. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до бюджету на 2021 рік.

16. Головним розпорядникам  коштів бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих лімітів споживання тощо.

17. Додатки 1- 5 до рішення є його невід’ємною частиною.

18. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.

19. Рішення підлягає оприлюдненню  в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України в друкованих засобах інформації.  

20. Відповідальність за виконання рішення покласти на головних розпорядників  коштів  бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади.

21. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з стратегічного соціально – економічного розвитку Старокостянтинівської міської територіальної громади, бюджету, фінансів,  адміністративно-територіального устрою та зовнішньоекономічної діяльності та фінансове управління виконавчого комітету   міської ради.

Міський голова                                                          Микола МЕЛЬНИЧУК

Проєкт рішення
виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

від грудня 2020 року № м.Старокостянтинів

 

Про схвалення проєкту рішення
міської ради «Про бюджет
Старокостянтинівської міської
територіальної громади на 2021 рік»

 

На підставі п.1 ст.76 Бюджетного кодексу України, керуючись п.1 ч.а ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради
вирішив:

1. Схвалити проєкт рішення сесії міської ради «Про бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік» (додаток 1) та подати його для розгляду та затвердження в установленому порядку.
2. Схвалити проєкт Прогнозу бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 та 2023 роки (додаток 2) та подати його для розгляду та затвердження в установленому порядку.

 

 

Міський голова                               Микола МЕЛЬНИЧУК

 

 

 

 

УКРАЇНА

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

сесії міської ради

від     грудня 2020 р.     №
м.Старокостянтинів

Про затвердження

Програми охорони здоров’я

Старокостянтинівської міської

територіальної громади

на 2021-2023 роки

Керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити Програму охорони здоров’я Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки згідно з додатком.

 

                            Міський голова                                                                                            Микола МЕЛЬНИЧУК

УКРАЇНА

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

сесії міської ради

від листопада 2020 р.                                       №                           м.Старокостянтинів

Про внесення змін до бюджету

Вербородинської сільської ради

на 2020 рік

(22314505000)

код бюджету

Відповідно ст. 78 Бюджетного кодексу України, рішення міської ради від 10 грудня 2019 року № 1/38/VII «Про надання згоди на добровільне приєднання територіальних громад до територіальної громади м. Старокостянтинів», рішення міської ради від 11 березня 2020 року № 3/40/VII «Про добровільне приєднання до Старокостянтинівської міської територіальної громади», рішення Вербородинської сільської ради від 01 червня 2020 року № 1 «Про добровільне приєднання до Старокостянтинівської міської територіальної громади Хмельницької області» та керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Вербородинської сільської ради від 19 грудня 2019 року № 3 «Про сільський бюджет Вербородинської сільської ради на 2020 рік» такі зміни:

1) по загальному фонду:

1.1) збільшити обсяг кошторисних призначень по КПКВ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 150 000 грн;

1.2) зменшити обсяг кошторисних призначень по 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 150 000 грн;

2) додаток 3 викласти в новій редакції відповідно до цього рішення (додаток).

Міський голова                                                                                             Микола МЕЛЬНИЧУК

   УКРАЇНА

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

сесії міської ради

від листопада 2020 р.     №
м.Старокостянтинів

Про внесення змін до бюджету

Григорівської сільської ради

на 2020 рік

(22314509000)

код бюджету

Відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України, рішення міської ради від 10 грудня 2019 року № 1/38/VII «Про надання згоди на добровільне приєднання територіальних громад до територіальної громади м. Старокостянтинів», рішення міської ради від 11 березня 2020 року № 3/40/VII «Про добровільне приєднання до Старокостянтинівської міської територіальної громади»,, рішення Григорівської сільської ради від 01 червня 2020 року № 10 «Про добровільне приєднання до Старокостянтинівської міської територіальної громади Хмельницької області», керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Григорівської сільської ради від 21 грудня 2019 року № 2 «Про сільський бюджет Григорівської сільської ради на 2020 рік» такі зміни:

1) по загальному фонду:

1.1) збільшити обсяг кошторисних призначень по КПКВ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 15 000 грн;

1.2) зменшити обсяг кошторисних призначень по 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 15 000 грн;

2) додаток 3 викласти в новій редакції відповідно до цього рішення (додаток).

    

Міський голова                                                                                         Микола МЕЛЬНИЧУК

 

      УКРАЇНА

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

43 сесії міської ради

від  листопада  2020         №
м.Старокостянтинів

Про внесення змін до бюджету

Веснянської сільської ради

на 2020 рік

(22314506000)

код бюджету

Відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України, рішення міської ради від 10 грудня 2019 року № 1/38/VII «Про надання згоди на добровільне приєднання територіальних громад до територіальної громади м. Старокостянтинів», рішення міської ради від 11 березня 2020 року № 3/40/VII «Про добровільне приєднання до Старокостянтинівської міської територіальної громади», рішення Веснянської сільської ради від 02 червня 2020 року № 5 «Про добровільне приєднання до Старокостянтинівської міської територіальної громади Хмельницької області» та керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Веснянської сільської ради від 18 грудня 2019 року № 6 «Про сільський бюджет на 2020 рік» такі зміни:

1) по дохідній частині загальному фонду передбачити річні призначення по коду 21110000 «Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва» в сумі 136 824,94 грн;

2) по видатковій частині загального фонду:

2.1) збільшити обсяг кошторисних призначень по КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар» на  суму  3000,00 грн;

2.2) збільшити обсяг кошторисних призначень по КПКВ 011010 «Надання дошкільної освіти» на суму 13 384,94 грн, в тому числі:

КЕКВ 2110 «Заробітна плата» - 6 540,00 грн,

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 1 844,94 грн,

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар» - 5 000,00 грн;

2.3) збільшити обсяг кошторисних призначень по КПКВ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на суму 2 440,00 грн,  в тому числі:

КЕКВ 2110 «Заробітна плата» - 2 000,00 грн,

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 440,00 грн,

2.4) збільшити обсяг кошторисних призначень по КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 118 000,00 грн, в тому числі:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар» - 5 000,00 грн,

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 110 000,00 грн,

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 3 000,00 грн;

3) додаток 1 викласти в новій редакції відповідно до цього рішення (додаток 1);

4) додаток 3 викласти в новій редакції відповідно до цього рішення (додаток 2).

Міський голова                                                                                              Микола МЕЛЬНИЧУК

УКРАЇНА

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 сесії міської ради

від    листопада  2020               Старокостянтинів                        №

Про внесення змін до бюджету

міста на 2020 рік

 (222051000000)

код бюджету

Відповідно до Бюджетного кодексу України та керуючись  статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1) Внести до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №9/39/VII «Про бюджет міста на 2020 рік» (з внесеними змінами) такі зміни:

1.1) по загальному фонду дохідної частини бюджету по коду 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» збільшити планові призначення на суму 613 510 грн;

1.2) по загальному фонду дохідної частини бюджету по коду 410539000 «Інші субвенції з місцевого бюджету» збільшити річні призначення на суму 150 0000 грн;

1.3) по загальному фонду видаткової частини бюджету по КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» збільшити річні призначення на суму 613 510 грн;

1.4) по загальному фонду видаткової частини збільшити річні призначення на суму 150 000 грн по КПКВ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»;

1.5) по спеціальному фонду зробити перерозподіл бюджетних асигнувань:

1.5.1) по одержувачу бюджетних коштів комунальному підприємству водопровідно – каналізаційного господарства «Водоканал» зменшити річні плани по КПКВ 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного господарства» на суму 650 000 грн, збільшивши річні плани по КПКВ 0211010 «Заходи із запобігання  та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»;

1.5.2) по одержувачу бюджетних коштів комунальному ремонтно – будівельному шляховому підприємству зменшити річні призначення по КПКВ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму      3000 000 грн, збільшивши їх по КПКВ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

1.5.3) по головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню освіти виконавчого комітету зменшити річні призначення по КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на суму 314 000 грн, збільшивши річні призначення по КПКВ 0615031 «Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл».

Міський голова                                                              Микола МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 сесії міської ради

від    листопада    2020      №                                            м.Старокостянтинів

Про затвердження звіту

про виконання бюджету

міста  за  9 місяців  2020 року

            Заслухавши звіт заступника міського голови, начальника фінансового управління Валентину КАМІНСЬКУ про виконання бюджету міста за 9 місяців 2020  року, керуючись частиною 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,    міська рада

                                                вирішила:

1.Затвердити звіт про виконання загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2020 року по доходах в сумі 236 939 715,23 грн та по видатках в сумі 204 604 708,35 грн з профіцитом бюджету в сумі 32 335 006,88 грн згідно додатку 1.

2.Затвердити звіт про виконання спеціального фонду бюджету міста за 9 місяців 2020 року по доходах в сумі 9 898 767,00, грн та по видатках в сумі 49 117 324,20 грн з дефіцитом бюджету в сумі  39 218 557,20 грн згідно додатку 2.

 Міський голова                                                                 Микола  МЕЛЬНИЧУК

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від 28 серпня 2020 р.     №
м.Старокостянтинів

Про внесення змін до рішення 5 сесії

міської ради від 15 квітня 2016 року № 24

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення 5 сесії міської ради від 15 квітня 2016 року № 24 «Про Комплексну програму спільних дій Старокостянтинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області та виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради щодо профілактики злочинності на 2016 – 2020 роки» такі зміни:

1) у назві та пункті 1 рішення, а також у тексті Комплексної програми спільних дій Старокостянтинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області та виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради щодо профілактики злочинності на 2016 – 2020 роки (далі - Програма) словосполучення «Старокостянтинівський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області» у всіх відмінках замінити на словосполучення «правоохоронні силові структури, що діють у місті Старокостянтинові» у відповідних відмінках;

2) у тексті Програми слово «поліція» у всіх відмінках замінити на словосполучення «силові структури» у відповідних відмінках;

3) першу частину розділу «Мета і основні завдання Програми» доповнити словами «ст. 49 Закону України «Про прокуратуру»;

4) розділ Програми «Очікувані результати» доповнити підпунктом такого змісту:

«- покращення соціально-побутових умов працівників правоохоронних силових структур згідно чинного законодавства»;

5) у розділі Програми «Фінансове забезпечення» словосполучення «(додаток № 1)» замінити на «(додатки 1 - 5)»

6) пункт 9 розділу Програми «Організаційне забезпечення» доповнити підпунктом 9.3 такого змісту:

«9.3. Забезпечити за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів реалізацію виконання державою гарантій соціальної захищеності працівників силових структур»;

7) Додаток 5 до Програми доповнити пунктом 5 такого змісту:

Назва заходу

Джерело фінансування

(тис. грн.) місцевий бюджет

5.

Покращення соціально-побутових умов проживання працівників

1500,0

Міський голова                                                                                              Микола МЕЛЬНИЧУК

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (03854) 3-11-36  

факс: (03854)3-23-55  

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.