Головна

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми поводження з побутовими відходами Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

      1.Замовник: Старокостянтинівська міська рада, вул. Острозького, 41, м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області, 31100

Телефон, факс: (03854) 3-11-36, (03854) 3-23-55

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

      2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Проєкт Програми поводження з побутовими відходами Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 — 2023 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України № 820-р від 08 листопада 2017 року «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року», розпорядження Кабінету Міністрів України № 117-р від 20 лютого 2019 року «Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року», Стратегії розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням Хмельницької обласної ради від 20.12.2019     № 49-29/2019, Програми поводження з відходами у Хмельницькій області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Хмельницької обласної ради від 27.03.2018 № 39-18/2018.

Програма поводження з побутовими відходами Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки є документом державного планування місцевого рівня, який містить заходи, щодо яких передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, та підлягає затвердженню органом місцевого самоврядування - Старокостянтинівською міською радою. Тому, згідно зі статтями 1, 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», проект Програми підлягає проведенню стратегічної екологічної оцінки.

Метою розроблення проєкту Програми є створення умов, які забезпечуватимуть належне збирання, вивезення, утилізацію та видалення  побутових відходів, утримання в належному санітарному стані території громади, сприятимуть зменшенню впливу твердих побутових відходів на довкілля.

  Цілі та завдання Програми:

       зменшення обсягів захоронення побутових відходів шляхом впровадження роздільного збору окремих компонентів побутових відходів, вторинної сировини;

      організація інфраструктури для збирання, роздільного збирання, перевезення оброблення, утилізації та видалення побутових відходів на території громади;

      будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів з елемента дегазації та рекультивації існуючого полігону твердих побутових відходів, знешкодження фільтрату;

       впровадження механічного сортування побутових відходів з вилученням ресурсоцінних компонентів, встановлення сортувальної лінії;

       забезпечення експлуатації  полігону з дотриманням вимог діючого законодавства;

       проведення моніторингу навколишнього природного середовища полігону твердих побутових відходів та інформування громадян про стан довкілля;

       організація заходів з метою підвищення екологічної свідомості мешканців територіальної громади.

Реалізація Програми поводження з побутовими відходами  Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки сприятиме створенню умов для підвищення стандартів життя населення шляхом впровадження системного підходу  поводження з відходами, зменшення обсягів утворення відходів, збільшення їх переробки та повторного використання.

Реалізація Програми сприятиме виконанню заходів Програми поводження з відходами у Хмельницькій області на 2018-2022 роки, Стратегії розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки, досягненню мети Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, діючих короткострокових та середньострокових галузевих регіональних програм. 

Проєкт Програми поводження з побутовими відходами  Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки передбачатиме, зокрема, виконання таких заходів:

реконструкція існуючих та створення нових об’єктів інфраструктури поводження з побутовими відходами (полігон твердих побутових відходів, завод з перероблення побутових відходів, інші об’єкти оброблення відходів);

покращення системи збирання, сортування, вивезення, повторного використання та перероблення відходів;

інші необхідні заходи щодо удосконалення системи поводження з відходами залежно від результатів аналізу поточної ситуації та визначених пріоритетів (наприклад, організація інфраструктури збирання, перевезення побутових відходів на території громади, закупівля нової техніки тощо);

підвищення обізнаності щодо поводження з відходами населення громади.

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Перелік видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля, визначається Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”.

Напрями діяльності Програми реалізуються через здійснення конкретних заходів. Серед цих заходів можуть бути заходи, які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких заходів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

У проєкті Програми можна виділити заходи, що справляють безпосередній вплив на навколишнє природне середовище :

реконструкція каналізаційних очисних споруд;

будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів з елементами дегазації та рекультивації існуючого полігону твердих побутових відходів.

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля у тому числі для здоров’я населення:

у процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля: атмосферне повітря, водні ресурси, земельні ресурси, наслідки для здоров’я населення.

Забезпечення зниження навантаження на довкілля, зумовленого накопиченням  відходів, планується здійснювати шляхом впровадження природоохоронних заходів в рамках реалізації Програми.

б) для територій з природоохоронним статусом: на території Старокостянтинівської міської територіальної громади є об’єкти  природно-заповідного фонду місцевого та державного значення; під час здійснення стратегічної екологічної оцінки необхідно оцінити ймовірні наслідки для цих територій;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: відсутні.

        5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Програма спрямована на координування дій виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради та суб’єктів господарювання з метою покращення стану довкілля.

Програмою передбачено природоохоронні заходи за основними напрямами:

організація інфраструктури збору, перевезення, утилізації, видалення  побутових відходів на території громади;

        впровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів;

       технічне забезпечення збору, перевезення, сортування, переробки, утилізації, видалення відходів, придбання та оновлення автотранспортного та контейнерного господарства;

       будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів з елементами дегазації та рекультивації існуючого полігону твердих побутових відходів;

       підвищення екологічної свідомості населення територіальної громади.

       В основу Програми покладені такі принципи розвитку:

        пріоритетність вирішення екологічних проблем з урахуванням соціально-економічної ситуації, що склалася в громаді;

        усунення причин забруднення навколишнього природного середовища, а не їх наслідків;

       дотримання природоохоронного законодавства та екологізація діяльності суб’єктів господарювання;

       забезпечення у визначеному законодавством порядку доступу населення до екологічної інформації.

       У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті альтернативи продовження існуючої практики без розробки та затвердження документа державного планування (альтернатива 1) та з затвердженням проєкту Програми поводження з побутовими відходами  Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки та його виконанням (альтернатива 2). Інші виправдані альтернативи відсутні. Оцінка наслідків та доцільності реалізації зазначених альтернативних варіантів буде відображена у звіті про стратегічну екологічну оцінку.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні методи: аналіз тенденцій, оцінка ймовірних наслідків відповідно до контрольного переліку, експертний аналіз. Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, коментування, обговорення.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законами України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про оцінку впливу на довкілля”, “Про відходи” та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України.

Зокрема, проект Програми буде враховувати такі заходи:

зменшення обсягів утворення відходів, а також їх утилізації, знешкодження або розміщення;

здійснення операцій у сфері поводження з відходами лише на визначених територіях із додержанням санітарних та екологічних норм у спосіб, що забезпечує можливість подальшого використання відходів як вторинної сировини і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я населення;

раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами;

       збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

       здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та відповідно до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України №296 від 10.08.2018 та № 425 від 23.12.2018.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

       Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Програми поводження з побутовими відходами Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки подаються протягом 15 днів з дати оприлюднення, тобто до 24 грудня 2020 року включно, до відділу з питань охорони, раціонального використання природних ресурсів та благоустою виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради за адресою: провул. Подільський, 2 м. Старокостянтинів, 31100, тел. (03854) 3-01-10, е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   

Відповідальна особа: Шевчук Вікторія Броніславівна – завідувач відділу з питань охорони, раціонального використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.

       

Поділитися

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (03854) 3-11-36  

факс: (03854)3-23-55  

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.