Положення про історико-культурний центр-музей "Старий Костянтинів"

Оценка пользователей: / 1
ПлохоОтлично 

                                                                                                                                                          Додаток

до рішення 30 сесії міської ради

                                                                                                                                         від 05.04.2013р. №15

 

 ПОЛОЖЕННЯ

 про історико-культурний центр-музей  «Старий Костянтинів»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів» (далі-Центр), утворений на основі музею історії міста є культурно-освітнім,  науково-дослідним та дозвільно-відпочинковим закладом  на базі комплексу споруд  замку князів Острозьких ( в’їзна брама, свято-Троїцький храм, дзвіниця, палац, мур);
1.2. Центр є об’єктом комунальної власності, перебуває у сфері управління відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради та має особливу культурну, історичну і наукову цінність.
1.3. Землі Центру  перебувають у державній  власності і передаються йому в тимчасове користування у встановленому законодавством порядку.
1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і Постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства Культури України, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.5. Юридична адреса Центру: вул. Замкова 1/1, м. Старокостянтинів, Хмельницька область, Україна, 31100. тел. 03854 - 31506

2. ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

2.1. Основні завдання:
- здійснення заходів з охорони та збереження об'єктів культурної спадщини, пов’язаних з ними територій та рухомих предметів, творів монументального, образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва;

- проведення науково-дослідної, науково-методичної, музейної, виставкової, екскурсійної, інформаційної та культурно-освітньої роботи з метою популяризації культурної спадщини та духовного збагачення громадян;

- розроблення науково-обґрунтованих пропозицій щодо режиму збереження та порядку використання об’єктів культурної спадщини, які перебувають на його балансі, забезпечує їх утримання, захист, збереження та належне використання.

 2.2. Головні напрями діяльності:

У сфері охорони культурної спадщини:


- розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо режиму збереження і порядку використання об’єктів культурної спадщини, що входять до складу Центру, забезпечення їх утримання, захисту, збереження та належного використання;
- проведення науково-пошукових експедицій, археологічних розкопок;
- проведення роботи з виявлення, вивчення, фіксації, обліку, класифікації нерухомих об’єктів культурної спадщини, що входять до складу Центру, пов’язаних з ними рухомих предметів, творів монументального, образотворчого, ужиткового мистецтва, підготовка документації для їх державної реєстрації;
- здійснення комплексу науково обґрунтованих заходів щодо реабілітації, реставрації, консервації, музеєфікації, а також пристосування та ремонту об’єктів культурної спадщини, розкриття їх найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів.

- розроблення пропозицій та завдань з питань реставрації, музеєфікації фондових предметів, організація реставраційних робіт; 

                                                                          

У сфері розвитку туризму:

 

-   організація туристичних та екскурсійних маршрутів;

-    розвиток інфраструктури екскурсійного і рекреаційного обслуговування на території центру, надання відповідних платних послуг, встановлення та затвердження цін на них у визначеному законодавством порядку;

-    сприяння комплексному розвитку регіональних туристичних маршрутів, прогулянок містом та за місто, екскурсій, маршрутів вихідного дня;

У сфері формування, обліку та збереження фондів:


- формування музейного, архівного та бібліотечного фондів матеріалами                              - проведення у встановленому законодавством порядку робіт з обліку музейних предметів і колекцій, організація належних умов їх зберігання та забезпечення проведення необхідних профілактичних і реставраційних робіт;                                                                  - створення умов для ознайомлення громадськості з фондами і введення їх в науковий обіг шляхом відкритого експонування, створення картотек, каталогів, путівників.

У сфері науково-дослідної роботи:


- виявлення та вивчення об’єктів культурної спадщини, пошук та дослідження археологічних та документальних матеріалів;
- здійснення наукової комплектації музейних фондів шляхом організації науково-пошукових експедицій;
- виявлення та вивчення матеріалів, які зберігаються в архівах, бібліотеках, фондах музеїв та інших профільних установах;
- організація та участь у науково-практичних конференціях та семінарах;
- розроблення на базі наукових досліджень загальної наукової концепції діяльності Центру, планів музеєфікації пам’яток, визначення форм, методів і змісту пам’яткоохоронної, фондової, експозиційної робіт.
Науково-дослідна робота Центру оформлюється у вигляді теоретичних та науково-методичних праць, науково-популярних видань, тематико-експозиційних планів, наукових звітів про експедиції, монографій і статей, наукових картотек, каталогів, оглядів фондів, наукових паспортів і опису нерухомих пам’яток, музейних колекцій та окремих предметів, науково-допоміжних матеріалів.

 У сфері культурно-просвітницької роботи:


- організація відзначення дат, пов’язаних з визначними подіями історії України;
- проведення свят, тематичних вечорів, лекцій, організація зустрічей з діячами культури і науки, визначними людьми України та зарубіжжя, інших масових заходів на території та за межами Центру;
- популяризація своєї діяльності через наукові, науково-популярні та періодичні видання, радіо, телебачення та інші засоби масової інформації, розповсюдження поліграфічної продукції.

 У сфері музейно-експозиційної роботи:

 - організація виставок та експозицій, в тому числі пересувних, на основі тематико-експозиційних планів;
- обмін експозиціями і виставками із закладами культури України та інших держав, надання експонатів для проведення виставок, у тому числі за кордоном, в установленому законодавством порядку.

 У галузі архівної та бібліотечної роботи:

- комплектування наукової бібліотеки у відповідності із специфікою діяльності Центру.
- облікова документація на об’єкти культурної спадщини, що входять до складу Центру, тематичні і тематико-експозиційні плани музейних експозицій та проведених виставок;
- методичні розробки екскурсій, літературно-мистецьких заходів, тексти лекцій;
- замальовки і фото-, кіно-, відео-, аудіо- та інші матеріали, які мають наукову чи культурну цінність;
- листування;
- матеріали про відзначення пам’ятних дат тощо.

 У сфері видавничої діяльності:

 - підготовка до видання наукової та науково-популярної видавничої продукції з метою відображення діяльності Центру: збірок статей, матеріалів конференцій, каталогів музейних зібрань, наукових монографій, науково-популярних видань, буклетів, путівників, листівок та інших видів поліграфічної продукції.

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЖИМУ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЦЕНТРУ

3.1. Всі пам’ятки й споруди, земельні ділянки, що знаходяться в межах Центру, використовуються для наукових, культурно-просвітницьких, рекреаційних та природоохоронних цілей згідно з встановленим режимом їх використання.
3.2. Режим використання території Центру визначається відповідно до законодавства України з урахуванням особливостей та цільового призначення історико-культурних об’єктів.
3.3. Правила поведінки відвідувачів Центру визначаються адміністрацією.
3.4. На території Центру забороняється господарська та інша діяльність, що суперечить положенню, а саме:
- діяльність, яка може призвести до руйнування, зміни, пошкодження чи знищення пам'яток культурної спадщини, історичного середовища, природних центрів та об’єктів;
- дії, які змінюють гідрологічний режим земель Центру, пошкодження ґрунтового покриву;
- проведення археологічних досліджень без дозволу органів охорони культурної спадщини та адміністрації Центру;
- проведення земляних, будівельних, меліоративних, сільськогосподарських та інших робіт в межах Центру без погодження відповідних органів охорони культурної спадщини та Центру;
- рух механізованих транспортних засобів територією Центру, окрім руху транспортних засобів, пов’язаних з ремонтно-реставраційними роботами, формуванням ландшафтів парку, санітарною очисткою території та інших робіт, пов’язаних з виробничою діяльністю Центру;
- проведення професійних теле-, кіно-, відео- і фотозйомок на об’єктах Центру без дозволу Центру.
3.5. Навколо пам’ятки архітектури національного значення «замку князів Острозьких» встановлюються охоронні зони. У межах охоронних зон пам’ятки забороняється здійснювати діяльність, яка шкідливо впливає на додержання режиму використання цих земель.

4. ПРАВА ЦЕНТРУ

4.1. Центр має право:
- залучати в установленому порядку на договірній основі юридичних та фізичних осіб для вирішення питань у межах його компетенції ;
- утворювати в разі потреби комісії та експертні групи, проводити конкурси, конференції, скликати наради з питань, що належать до його компетенції;
- одержувати в установленому порядку від органів державної влади, підприємств, установ і організацій документи та матеріали для виконання покладених на нього завдань, зокрема археологічні та інші матеріали від наукових і проектних організацій для формування музейного, бібліотечного та архівного фондів;
- використовувати в установленому порядку зображення пам’яток, об’єктів Центру, репродукцій архітектурно-мистецьких, художніх та інших культурних цінностей, що зберігаються в його колекціях, зібраннях, фондах, а також надавати право іншим юридичним і фізичним особам використовувати ці зображення відповідно до законодавства;
- в установленому законодавством порядку набувати необхідне для своєї діяльності нерухоме та рухоме майно, від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, а також нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у суді;
- видавати наукову, науково-популярну продукцію стосовно основного напряму діяльності Центру та мати власне друковане видання;
- виготовляти та реалізувати сувенірну продукцію, пов’язану з тематикою Центру;
- здійснювати міжнародне співробітництво у сфері охорони, досліджень та використання пам’яток культури, обміну виставками, науковою та іншою інформацією, а також вступати в міжнародні пам’яткоохоронні та музейні організації та фонди;
- відряджати за кордон своїх працівників для здійснення зовнішньоекономічної та культурної діяльності, а також залучати іноземні організації, громадян для співробітництва.
4.2. Центр має виключне право на проведення екскурсій на його території та об’єктах.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

Структура і штатний розпис Центру за поданням відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини  затверджуються виконавчим комітетом міської ради.


6. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

6.1. Органом управління Центру є відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, якому він підпорядкований.

6.2. Управління центром здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади завідувачем відділу культури, туризму  та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради.
6.3. Директор центру:
- здійснює керівництво діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань;
- здійснює контроль за додержанням режиму і порядку використання території і пам’яток;
- в межах фонду оплати праці визначає структуру і штатний розпис, який затверджується виконавчим комітетом міської ради;
- визначає функціональні обов’язки заступників директора та працівників;
- формує персонал згідно з законодавством, призначає та звільняє з посад працівників;
- встановлює розміри посадових окладів, надбавок за високі досягнення у праці, доплат за суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення обсягів виконуваних робіт, а також виконання, крім основної роботи, обов’язків тимчасово відсутніх працівників, затверджує порядок і розміри преміювання працівників, у залежності від особистого внеску, в межах фонду оплати праці згідно з законодавством України;
- видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
- у межах своїх повноважень представляє інтереси центру в органах влади, підприємствах, установах, організаціях України та за її межами, розпоряджається бюджетними та позабюджетними коштами в межах затверджених кошторисних витрат та своїх повноважень на його утримання.
- застосовує різні форми організації праці і гнучкі режими роботи, які не суперечать законодавству України;
- застосовує заходи морального та матеріального заохочення, накладає на працівників стягнення відповідно до вимог законодавства;
- вживає заходів щодо відшкодування збитків, завданих порушенням законодавства про охорону культурної спадщини та навколишнього природного середовища підприємствами, установами, організаціями і громадянами.
6.4. має право делегувати повноваження, визначені п.6.3. цього Положення, шляхом видання наказів.
6.5. призначає за погодженням з відділом культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради - головного зберігача фондів.

7. МАЙНО ЦЕНТРУ

7.1. Складається з виробничих і невиробничих фондів, також з інших цінностей, закріплених за Центром на праві оперативного управління, вартість яких відображається в його самостійному балансі.
7.2. Майно, закріплене за Центром, перебуває у комунальній власності.
Здійснюючи право оперативного управління, Центр володіє, користується та розпоряджається майном, яке перебуває на його балансі, відповідно до законодавства України.
7.3. Джерелом формування майна також може бути майно, передане в установленому порядку власником майна або уповноваженим ним органом, придбане, одержане як добровільні внески і пожертвування від юридичних та фізичних осіб, а також інші джерела, не заборонені законодавством.

7.4. Земля, музейні фонди, інше державне майно, закріплене за Центром, не можуть бути предметом застави, використовуватися як статутний фонд при створенні спільних суб’єктів господарювання.
7.5. Відчуження майна, яке закріплене за Центром, здійснюється у встановленому законодавством України порядку за погодженням виконавчого комітету міської ради.

7.6. Має право здавати в оренду споруди, приміщення та устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які знаходяться на його балансі та списувати їх з балансу відповідно до законодавства.
7.7. Збитки, завдані Центру в результаті порушення його майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються йому відповідно до законодавства.

 

8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1.  Фінансово-господарська   діяльність центру здійснюється за рахунок коштів Державного та місцевого бюджетів (загального і спеціального фондів).
8.2. Центр може мати власну виробничо-господарську базу, розгалужену туристично-екскурсійну та рекреаційну інфраструктуру – музеї, автостоянки, кіоски, місця громадського користування, а також музейні крамнички для реалізації книг, періодичних видань,
     прибутки   від  реалізації  сувенірної  продукції,  предметів народних   художніх  промислів,  видавничої  діяльності,  плата за кіно- і фотозйомки, а також інші надходження, набуті на підставах, не заборонених законодавством, для задоволення потреб музею.

8.3. Фінансово-господарська діяльність центру здійснюються за рахунок безоплатних або благодійних внесків підприємств, установ, громадських організацій та окремих громадян (враховуючи і валютні).

8.4. Самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи із завдань і функцій, передбачених цим Положенням.

8.6. Невикористані залишки коштів по спеціальному фонду вилученню не підлягають і використовуються  у наступних бюджетних періодах.

9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ЦЕНТРУ

9.1. Припинення діяльності та ліквідація  здійснюється засновником у порядку, встановленому законодавством.
9.2. У разі припинення діяльності або ліквідації Центру працівникам, що звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства.

 

              Секретар міської ради                                                    О.Степанишин