Програма соціально-економічного розвитку міста

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

проєкту Програми економічного  та соціального розвитку Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік

 

1) Замовник: Старокостянтинівська міська рада.

2) Вид та основні цілі документа державного планування (далі - ДДП), його зв’язок з іншими документами державного планування.

Програма економічного  та соціального розвитку Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік (далі – Програма) є документом державного планування місцевого рівня та, відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», підлягає проведенню стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО).

Основна ціль Програми: створення умов для економічного зростання та розвитку підприємництва , залученню інвестицій, забезпечення належного функціонування інфраструктурних об’єктів, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, розв’язання гострих соціальних проблем, створення комфортних умов проживання та підвищення добробуту мешканців громади, поліпшення якості та доступності суспільних послуг, екологічного стану довкілля, тощо.

Пріоритетами розвитку громади на 2022 рік визначено:

  1. Забезпечення стійкого розвитку економіки громади;
  2. Розвиток інфраструктури;
  3. Збереження довкілля, відновлення та стале використання природних ресурсів, підвищення якості життя населення.

Програма розроблена на короткостроковий період та враховує положення Стратегії розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 20 грудня 2019 року № 49-29/2019 та Плану Заходів з реалізації Стратегії розвитку Хмельницької області на 2021-2023 роки, затвердженого рішенням обласної ради від 20 грудня 2019 року № 50-29/2019.

Програму розроблено з урахуванням завдань та положень інших
документів державного планування, а саме:

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року №695;

Стратегії розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 20 грудня 2019 року № 49-29/2019;

Плану Заходів з реалізації Стратегії розвитку Хмельницької області на 2021-2023 роки, затвердженого рішенням обласної ради від 20 грудня 2019 року № 50-29/2019;

Положення Національної доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна»;

діючих короткострокових та середньострокових галузевих регіональних програм.

3) Те, якою мірою ДДП визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Програма охоплює усі види господарської діяльності: промисловий, агропромисловий та транспортний комплекси, енергозбереження та енергоефективність, житлово-комунальне господарство та комунальну інфраструктуру, освіту, охорону здоров’я, фізичну культуру та спорт; культуру та туризм, охорону навколишнього природного середовища. Головними екологічними проблемами, які мають відношення до Програми є: захист атмосферного повітря, необхідність відновлення та модернізація головних споруд та мереж інженерної інфраструктури (централізоване водопостачання та водовідведення), розвиток системи поводження з твердими побутовими відходами, збереження природних рослинних ресурсів та забезпечення необхідною площею зелених насаджень загального користування.

За кожним пріоритетним напрямком Програми розробляється низка заходів, серед яких можуть бути ті, які відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягають оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

Серед основних заходів, що мають безпосередній вплив на навколишнє середовище у проєкті Програми можна виділити :

- реконструкцію каналізаційних очисних споруд;

- будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів з елементами дегазації та рекультивації існуючого полігону ТПВ;

- ліквідацію стихійних сміттєзвалищ;

- берігоукріплення водосховища на річках Случ, Ікопоть з розчищеням та поглибленням в межах м.Старокостянтинів;

- заходи щодо відновлення та підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок, біологічна меліорація  річок Случ та Ікопоть (зариблення, внесення хлорели);

- реконструкції центрального парку імені Федорова, впорядкування з відтворенням зелених насаджень інших об’ктів на території громади.

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

під час здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми, зокрема мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля: атмосферне повітря, водні ресурси, відходи, земельні ресурси, біорізноманіття та рекреаційні зони, наслідки для здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

на території Старокостянтинівської міської територіальної громади є об’єкти  природно-заповідного фонду місцевого та державного значення. Під час здійснення СЕО необхідно оцінити ймовірні наслідки для цих територій.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

транскордонні наслідки відсутні в рамках зазначеної стратегічної оцінки.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо ДДП не буде затверджено.

Базуючись на демографічних тенденціях, аналізі соціально-економічної ситуації, макроекономічних прогнозах можна припустити наступні сценарії розвитку громади:

– оптимістичний: демонструє позитивну динаміку, яка буде можлива за умови успішної реалізації Програми, за підтримки сильних сторін громади зовнішніми можливостями;

– реалістичний: передбачає запобігання погіршенню та утримання темпів поступового зростання основних соціально-економічних показників регіону за відносно стабільних макроекономічних умов, баланс зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стан регіону, як соціально-економічну систему, є стабільним завдяки створенню нових факторів розвитку та блокування перешкод;

– песимістичний (інерційний): громада рухається по інерції, зовнішні та внутрішні фактори впливу залишаються незмінними.

При впровадженні заходів Програми, у порівнянні із існуючим станом очікується позитивний вплив на навколишнє середовище. Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми.

Разом з тим, в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки буде розглянуто альтернативний варіант (не затвердження документа державного планування), який передбачає прогнозування та оцінку ситуації.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Для проведення СЕО буде використана наступна інформація: про стан довкілля, статистична інформація, інформація що включена до інших актів законодавства, які мають відношення до проєкту ДДП, експертні оцінки, інша доступна інформація.

Під час проведення СЕО будуть застосовані такі аналітичні методи: аналіз тенденцій, оцінка ймовірних наслідків, експертний аналіз. Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, обговорення.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП.

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги у галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО.

Звіт про СЕО буде виконано відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми подаються управлінню економіки виконавчого комітету міської ради (31100, м. Старокостянтинів, вул. Героїв Небесної Сотні, 4, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

Відповідальна особа: Грінченко Анастасія Вікторівна, (03854) 30560.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 18 грудня 2021 року. Пропозиції та зауваження, отримані після встановленого терміну, не розглядаються.

Поділитися

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.