Загальна інформація

 Кандидати на посаду будуть складати іспити на знання Конституції України, законів України „Про  службу в органах місцевого самоврядування”, та „Про засади запобігання і протидії корупції”, а також законодавства з урахуванням функціональної специфіки відділу

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

 

08.07.2011                                                                              № 164

 

Про затвердження Загального

порядку проведення іспиту

кандидатів на заміщення вакантних

посад державних службовців

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

«28» липня 2011 р. за № 930/19668

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (із змінами)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, що додається.
2. Юридичному департаменту Головдержслужби забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України опублікувати цей наказ у черговому номері науково-практичного видання Головдержслужби «Вісник державної служби України».
4. Адміністративно – фінансовому департаменту, департаменту персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування Головдержслужби після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України забезпечити доведення цього наказу до відома центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, територіальних органів Головдержслужби, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
5. Адміністративно – фінансовому департаменту Головдержслужби ознайомити з цим наказом першого заступника, заступників Начальника Головдержслужби та керівників структурних підрозділів Головдержслужби.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Начальника Головдержслужби відповідно до розподілу обов'язків.

Начальник Головдержслужби                                                                                               Т. Мотренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
державної служби України
08.07.2011 № 164

 

ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення

 вакантних посад державних службовців

I. Загальні положення

1.1. Цей Загальний порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 (із змінами) (далі – Порядок проведення конкурсу).
1.2. Мета проведення іспиту – об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.
1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією державного органу, в якому оголошено конкурс (далі – конкурсна комісія).
1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.
Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.
Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.
1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.
1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу.
Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Перелік) наведений у додатку 1 до цього Загального порядку.
1.7. Порядок проведення іспиту в державному органі та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень державного органу та його структурних підрозділів затверджуються керівником органу, в якому проводиться конкурс, відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього Загального порядку. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.
1.8. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на сайті державного органу, в якому оголошено конкурс, та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.
1.9. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 2 до цього Загального порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають 5 питань – по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.
1.10. Питання 1 – 3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку, питання 4, 5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурних підрозділів, затвердженого керівником державного органу, в якому проводиться конкурс.
1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.
1.12. З урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.
1.13. У державних органах, що мають комп'ютерні засоби контролю знань, можливе проведення іспиту шляхом комп'ютерного тестування з урахуванням положень Порядку проведення конкурсу, цього Загального порядку та умов проведення конкурсу в окремому державному органі, що визначаються його керівником, який призначає на посади та звільняє з посад державних службовців.
1.14.Процедура іспиту складається з трьох етапів:
організаційна підготовка до іспиту;
складання іспиту;
оцінювання та підбиття підсумків іспиту.
1.15. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

ІІ. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.
2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

ІІІ. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.
3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.
3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.
3.5. Іспит складається державною мовою.
3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом державного органу, в якому проводиться конкурс. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.
Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.
3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.
П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.
Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.
Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.
Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.
Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.
4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.
4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього Загального порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційному білеті.
4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.
4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.
4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

В.о. директора
юридичного департаменту,
начальник відділу нормативно-правової
роботи та експертизи Головдержслужби                                                В. Баланюк

 

Додаток 1
до Загального порядку проведення іспиту кандидатів
на заміщення вакантних посад державних службовців

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України, «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції»

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.
2. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
3. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
4. Державні символи України (стаття 20).
5. Конституційне право на працю (стаття 43).
6 Конституційне право на освіту (стаття 53).
7. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
8. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).
9. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
10. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
11. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
12. Державний бюджет України (стаття 96).
13. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
14. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
15. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

1.    Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи в органах місцевого самоврядування (ст.1,2);
2.    Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст.4);
3.    Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5);
4.    Основні напрямки державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (ст.6);
5.    Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст.8);
6.    Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст.9);
7.    Прийняття на службу в органах місцевого самоврядування: випробування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування; стажування посадових осіб місцевого самоврядування (ст.10);
8.    Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст.11);
9.    Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби (ст.12);
10.    Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (ст.13);
11.    Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст.14,15);
12.    Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст.16);
13.    Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст..20);
14.    Щорічні та додаткові відпустки посадових осіб місцевого самоврядування матеріальне та соціально-побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (ст.21);
15.    Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (ст.23);

 

III. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: антикорупційна експертиза, пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, неправомірна вигода, подарунок, реальний конфлікт інтересів, члени сім’ї, виборні особи (ст.1 Закону України «Про запобігання корупції»).
2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст.3 Закону України «Про запобігання корупції»).
3. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції (ст.4 Закону України «Про запобігання корупції»).
4. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (ст.21 Закону України «Про запобігання корупції»).
5. Обмеження щодо одержання подарунків та спільної роботи близьких осіб (ст.ст. 23, 27 Закону України «Про запобігання корупції»).
6. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст.28 Закону України «Про запобігання корупції»).
7. Правила етичної поведінки (ст.ст. 37-44 Закону України «Про запобігання корупції»).
8. Фінансовий контроль (ст.ст. 45, 46 Закону України «Про запобігання корупції»).
9. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (ст.53 Закону України «Про запобігання корупції»).
10. Антикорупційна експертиза (ст.55 Закону України «Про запобігання корупції»).
11. Спеціальна перевірка (ст.56 Закону України «Про запобігання корупції»).
12. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації (ст.60 Закону України «Про запобігання корупції»).
13. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (ст.61 Закону України «Про запобігання корупції»).
14. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (ст.65 Закону України «Про запобігання корупції»).
15. Міжнародне співробітництво (ст.ст. 70-73 Закону України «Про запобігання корупції»).

IV,V. Законодавство з урахуванням функціональної специфіки відділу:

Завідувач юридично-житлового відділу виконавчого комітету міської ради:

 1. Виключна компетенція міської ради.
 2. Апеляційне оскарження рішень суду.
 3. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
 4. Касаційне оскарження рішень суду.
 5. Форма і зміст позовної заяви.
 6. Порядок розгляду запиту на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 7. Право на звернення до господарського суду та підвідомчість справ господарським судам.
 8. Юрисдикція та предметна підсудність адміністративних справ.
 9. Порядок та строки розгляду звернень громадян.
 10. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами.
 11. Порядок застосування дисциплінарних стягнень.
 12. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування.
 13. Сторони у цивільному процесі. Участь в процесі органів місцевого самоврядування.
 14. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення та порядок його складання.
 15. Підстави і умови матеріальної відповідальності працівників.
 16. Розгляд справи про адміністративне правопорушення. Постанова по справі про адміністративне правопорушення.
 17. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення (Закон України «Про виконавче провадження»)
 18. Досудове врегулювання господарських спорів.
 19. Підстави припинення трудового договору.
 20. Моральна шкода.
 21. Пільгові перевезення пасажирським автомобільним транспортом загального коксування (Закон України «Про автомобільний транспорт»)
 22. Порядок включення та виключення жилих приміщень з числа службових.
 23. Підстави для визнання громадянина потребуючи м поліпшення житлових умов. Порядок взяття громадянина на квартирний облік.
 24. Позовна давність.
 25. Поняття юридичної особи, її правоздатність, відповідальність та порядок припинення діяльності.
 26. Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування.
 27. Цивільно – процесуальні та адміністративно – процесуальні строки.
 28. Публічна інформація та порядок доступу до інформації.
 29. Представництво і довіреність в цивільному законодавстві.
 30. Порядок оприлюднення інформації розпорядником.

 

Провідний спеціаліст відділу з питань регулювання земельних відносин виконавчого комітету міської ради:

 1. Принципи земельного законодавства (ст.5 Земельного Кодексу України).
 2. Перехід права на земельну ділянку у разі набуття права на жилий будинок, будівлю або споруду (ст.120 Земельного Кодексу України).
 3. Право оренди землі (ст. 6 Закону про оренду землі).
 4. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів в галузі земельних відносин (ст.15 Земельного Кодексу України).
 5. Охорона грунтів (ст.168 Земельного Кодексу України).
 6. Умови договору оренди землі (ст. 15 Закону про оренду землі).
 7. Склад та категорія земель (ст.18, 19 Земельного Кодексу України).
 8. Підстави припинення права власності на земельну ділянку (ст.140 Земельного Кодексу України).
 9. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (ст.127 Земельного Кодексу України).
 10. Визначення та використання земель житлової та громадської забудови (ст.38, 39 Земельного Кодексу України).
 11. Поновлення договору оренди землі (ст. 33 Закону про оренду землі).
 12. Порядок передачі земельних ділянок в оренду (ст.124 Земельного Кодексу України).
 13. Земельна ділянка як об’єкт права власності (ст.70 Земельного Кодексу України).
 14. Норми безоплатної передачі земельних ділянок (ст.121 Земельного Кодексу України).
 15. Перехід права на земельну ділянку у разі набуття права на жилий будинок, будівлю або споруду (ст.120 Земельного Кодексу України).
 16. Право оренди земельної ділянки (ст.93 Земельного Кодексу України).
 17. Припинення договору оренди землі (ст. 31 Закону про оренду землі).
 18. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок (ст.118 Земельного Кодексу України).
 19. Попередження шкідливого впливу на сусідню земельну ділянку (ст.104 Земельного Кодексу України).
 1. Охоронні зони (ст.112 Земельного Кодексу України).
 2. Припинення договору оренди землі шляхом його розривання (ст. 32 Закону про оренду землі).

 

Головний спеціаліст відділу промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв'язку управління економіки

1. Завдання законодавства про енергозбереження (ст. 1 Закону України "Про енергозбереження").

2. Об'єкти правового регулювання відносин у сфері енергозбереження (ст.4 Закону України "Про енергозбереження").

3. Інвестиції (ст. 1 Закону України " Про інвестиційну діяльність").

4. Інноваційна діяльність (ст. 3 Закону України " Про інвестиційну діяльність").

5. Освіта і виховання у сфері енергозбереження (ст.7 Закону України "Про енергозбереження").

6. Фінансування заходів щодо економії та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів (ст.12 Закону України "Про енергозбереження").

7. Напрями використання фондів енергозбереження (ст.14 Закону України "Про енергозбереження").

8. Джерела фінансування інвестиційної діяльності (ст.10 Закону України "Про інвестиційну діяльність").

9. Ціноутворення в інвестиційній  діяльності (ст.17 Закону України "Про інвестиційну діяльність").

10. Стимулювання енергозбереження (ст.16 Закону України "Про енергозбереження").

11. Завдання стандартизації у сфері енергозбереження (ст.18 Закону України "Про енергозбереження").

12. Гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності (ст.18 Закону України "Про інвестиційну діяльність").

13. Відповідальність суб'єктів інвестиційної діяльності (ст.20 Закону України "Про інвестиційну діяльність").

14. Умови припинення інвестиційної діяльності (ст.21 Закону України "Про інвестиційну діяльність").

15. Пріоритетні галузі економіки (ст.2 Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць").

16. Об'єкти інноваційної діяльності (ст.4 Закону України "Про інноваційну діяльність").

17. Інноваційний проект (ст.12 Закону України "Про інноваційну діяльність").

18. Інноваційна продукція (ст.15 Закону України "Про інноваційну діяльність").

19. Інноваційні підприємства (ст.16 Закону України "Про інноваційну діяльність").

20. Джерела фінансування інноваційної діяльності (ст.18 Закону України "Про інноваційну діяльність").

21. Стимулювання виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел (ст.9 Закону України "Про альтернативні джерела енергії").

22. Основні засади державної політики у сфері альтернативних джерел енергії (ст.3 Закону України "Про альтернативні джерела енергії").

23. Державне регулювання у сфері альтернативних джерел енергії (ст.5 Закону України "Про альтернативні джерела енергії").

24. Стандартизація у сфері альтернативних джерел енергії (ст.7 Закону України "Про альтернативні джерела енергії").

25. Основні засади державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель (ст.3 Закону України "Про енергетичну ефективність будівель").

26. Інформаційне забезпечення у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель (ст.4 Закону України "Про енергетичну ефективність будівель").

27. Визначення енергетичної ефективності будівель (ст.5 Закону України "Про енергетичну ефективність будівель").

28. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у відносинах із суб’єктами електроенергетики (ст.10 Закону України "Про ринок електричної енергії").

29. Суб'єкти правового регулювання відносин у сфері енергозбереження (ст.5 Закону України "Про енергозбереження").

30. Державні цільові та інші програми енергозбереження (ст.6 Закону України "Про енергозбереження").

 

Завідувач відділу охорони культурної спадщини та туризму управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради

1. Класифікація об'єктів культурної спадщини (ст.2 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

2. Повноваження виконавчих органів ради у сфері охорони культурної спадщини (ст.6 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

3. Порядок надання дозволів, погоджень і висновків органами охорони культурної спадщини (ст.6-1 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

4. Доступ до об'єктів культурної спадщини (ст.9 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

5. Занесення об'єкта культурної спадщини до Реєстру та внесення змін до нього (ст.14 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

6. Суб'єкти права власності на пам'ятки (ст.17 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

7. Заборона знесення, зміни, заміни пам'яток та порядок їх переміщення (перенесення) (ст.22 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

8. Охоронні договори (ст.23 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

9. Утримання та використання пам'яток (ст.24 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

10. Забезпечення заходів щодо охорони пам'яток (ст.27 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

11. Заборона діяльності, яка створює загрозу пам'яткам (ст.30 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

12. Зони охорони пам'яток, історичні ареали населених місць (ст.32 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

13. Статус територій, пов'язаних з охороною культурної спадщини (ст.34 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

14. Захист об'єктів культурної спадщини (ст.37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

15. Відповідальність за порушення законодавства про охорону культурної спадщини (ст.43-47 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

16. Законодавство України про туризм (ст.2 Закону України «Про туризм»).

17. Туристичні ресурси України (ст.3 Закону України «Про туризм»).

18. Організаційні форми та види туризму (ст.4 Закону України «Про туризм»).

19. Учасники відносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності (ст.5 Закону України «Про туризм»).

20. Повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування в галузі туризму (ст.11 Закону України «Про туризм»).

21. Програми розвитку туризму в Україні (ст.12 Закону України «Про туризм»).

22. Договір на екскурсійне обслуговування (ст.21 Закону України «Про туризм»).

23. Права та обов'язки суб'єктів туристичної діяльності (ст.24 Закону України «Про туризм»).

24. Права та обов'язки туристів і екскурсантів (ст.25 Закону України «Про туризм»).

25. Відповідальність за порушення законодавства в галузі туризму (ст.30 Закону України «Про туризм»).

26. Обов'язки у сфері культури (ст.11 Закону України «Про культуру»).

27. Збереження культурної спадщини, культурних цінностей та культурних благ (ст.16 Закону України «Про культуру»).

 

Головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини та туризму управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради

1. Класифікація об'єктів культурної спадщини (ст.2 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

2. Повноваження виконавчих органів ради у сфері охорони культурної спадщини (ст.6 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

3. Порядок надання дозволів, погоджень і висновків органами охорони культурної спадщини (ст.6-1 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

4. Доступ до об'єктів культурної спадщини (ст.9 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

5. Занесення об'єкта культурної спадщини до Реєстру та внесення змін до нього (ст.14 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

6. Суб'єкти права власності на пам'ятки (ст.17 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

7. Заборона знесення, зміни, заміни пам'яток та порядок їх переміщення (перенесення) (ст.22 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

8. Охоронні договори (ст.23 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

9. Утримання та використання пам'яток (ст.24 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

10. Забезпечення заходів щодо охорони пам'яток (ст.27 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

11. Заборона діяльності, яка створює загрозу пам'яткам (ст.30 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

12. Зони охорони пам'яток, історичні ареали населених місць (ст.32 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

13. Статус територій, пов'язаних з охороною культурної спадщини (ст.34 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

14. Захист об'єктів культурної спадщини (ст.37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

15. Відповідальність за порушення законодавства про охорону культурної спадщини (ст.43-47 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

16. Законодавство України про туризм (ст.2 Закону України «Про туризм»).

17. Туристичні ресурси України (ст.3 Закону України «Про туризм»).

18. Організаційні форми та види туризму (ст.4 Закону України «Про туризм»).

19. Учасники відносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності (ст.5 Закону України «Про туризм»).

20. Повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування в галузі туризму (ст.11 Закону України «Про туризм»).

21. Програми розвитку туризму в Україні (ст.12 Закону України «Про туризм»).

22. Договір на екскурсійне обслуговування (ст.21 Закону України «Про туризм»).

23. Права та обов'язки суб'єктів туристичної діяльності (ст.24 Закону України «Про туризм»).

24. Права та обов'язки туристів і екскурсантів (ст.25 Закону України «Про туризм»).

25. Відповідальність за порушення законодавства в галузі туризму (ст.30 Закону України «Про туризм»).

26. Обов'язки у сфері культури (ст.11 Закону України «Про культуру»).

27. Збереження культурної спадщини, культурних цінностей та культурних благ (ст.16 Закону України «Про культуру»).

 

Головний спеціаліст відділу мистецьких закладів управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради

 1. Законодавство України про культуру (ст.2 Закону України «Про культуру»).
 2. Основні засади державної політики у сфері культури(ст.3 Закону України «Про культуру»).
 3. Права громадян у сфері культури (ст.6 Закону України «Про культуру»).
 4. Права громадян України всіх національностей у сфері культури (ст.10 Закону України «Про культуру»).
 5. Обов'язки у сфері культури (ст.11 Закону України «Про культуру»).
 6. Види і суб'єкти діяльності у сфері культури (ст.12 Закону України «Про культуру»).
 7. Збереження культурної спадщини, культурних цінностей та культурних благ (ст.16 Закону України «Про культуру»).
 8. Сприяння мистецькому аматорству та організації дозвілля громадян (ст.18 Закону України «Про культуру»).
 9. Призначення та функціонування базової мережі закладів культури (ст.22 Закону України «Про культуру»).
 10. Завдання Закону України «Про позашкільну освіту» (ст.3 Закону України «Про позашкільну освіту»).
 11. Структура позашкільної освіти (ст.5 Закону України «Про позашкільну освіту»).
 12. Здобуття позашкільної освіти (ст.6 Закону України «Про позашкільну освіту»).
 13. Основні завдання позашкільної освіти (ст.8 Закону України «Про позашкільну освіту»).
 14. Основні засади державної політики у сфері позашкільної освіти (ст.9 Закону України «Про позашкільну освіту»).
 15. Повноваження органів місцевого самоврядування в межах компетенції в частині управління позашкільною освітою (ст.10 Закону України «Про позашкільну освіту»).
 16. Управління та громадське самоврядування закладу позашкільної освіти (ст.11 Закону України «Про позашкільну освіту»).
 17. Заклад позашкільної освіти (ст.12 Закону України «Про позашкільну освіту»).
 18. Основні напрями позашкільної освіти (ст.15 Закону України «Про позашкільну освіту»).
 19. Державна політика в галузі бібліотечної справи (ст.4 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»).
 20. Основи організації та функціонування бібліотечної системи України (ст.5 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»).
 21. Взаємодія бібліотек України з підприємствами, установами та організаціями (ст.11 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»).
 22. Створення бібліотек (ст.12 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»).
 23. Бібліотечні фонди (ст.16 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»).
 24. Обов'язки бібліотек (ст.19 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»).
 25. Права бібліотек (ст.20 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»).
 26. Права громадян, підприємств, установ і організацій на бібліотечне обслуговування (ст.21 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»).
 27. Права користувачів бібліотеки (ст.22 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»).

 

Додаток 2
до Загального порядку проведення іспиту кандидатів
на заміщення вакантних посад державних службовців

Зразок форми екзаменаційного білета
__________________________________
(найменування державного органу)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії 
__________________________________
           (підпис)          (прізвище, ініціали)
«___»____________ 20__ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

1. Питання на перевірку знання Конституції України.
2. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу», "Про службу в органах місцевого самоврядування".
3. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
4, 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.

 

Додаток 3
до Загального порядку проведення іспиту кандидатів
на заміщення вакантних посад державних службовців

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців конкурсною комісією
_________________________________________
(найменування державного органу)
від «___» ____________ 20__ року

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові
кандидата

Посада,
на яку претендує кандидат

Категорія посади,
на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Голова комісії 

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

Члени комісії:

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

 

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

 

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

 

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

Секретар комісії 

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

 

 

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (03854) 3-11-36  

факс: (03854)3-23-55  

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.