Проекти регуляторних актів для обговорення, в тому числі аналіз регуляторного впливу

Проєкт рішення

виконавчого комітету міської ради

Про Порядок розміщення зовнішньої

реклами на території Старокостянтинівської

міської територіальної громади

На виконання розпорядження адміністративної колегії Південно-Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 01 лютого 2022 року № 72/09-рп/к, з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України та впорядкування розміщення зовнішньої реклами на території Старокостянтинівської міської територіальної громади, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ

  1. Затвердити Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Старокостянтинівської міської територіальної громади (додається).
  2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 10 грудня 2020 року № 245 п. 3 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12 березня 2020 року № 76» та рішення виконавчого комітету міської ради від 12 березня 2020 року № 76 «Про Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Старокостянтинові».
  3. Рішення набирає чинності з 01 червня 2022 року.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради Миколу КОШИКА.

Міський голова                                                               Микола МЕЛЬНИЧУК

ПОРЯДОК

розміщення зовнішньої реклами на території Старокостянтинівської міської територіальної громади

1. Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Старокостянтинівської міської територіальної громади (далі - Порядок), розроблений на підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, врегульовує відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами на території Старокостянтинівської міської територіальної громади, та визначає розміщення та надання дозволів на розміщення такої реклами.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

виконавчий орган ради - виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради;

розповсюджувач зовнішньої реклами – особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами;

дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та в певному місці;

місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості в межах міста, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування;

пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований в її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

вивіска чи табличка - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування суб'єкта господарювання, знаки для товарів і послуг (включаючи герби, емблеми, комерційне (фірмове) найменування (якщо таке є), що належать такій особі (суб'єкту господарювання), вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу в таке приміщення, який не є рекламою.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України «Про рекламу».

3. Зовнішня реклама розміщується на території Старокостянтинівської міської територіальної громади на підставі рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Плата за видачу дозволів не справляється.

4. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням Правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку, додержання тиші в громадських місцях на території Старокостянтинівської міської територіальної громади.

5. Регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами на території Старокостянтинівської міської територіальної громади покладається на управління економіки виконавчого комітету міської ради (далі - робочий орган).

Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об’єднань громадян та об’єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

6. До повноважень робочого органу належать:

розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

підготовка проєкту рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

підготовка проєкту рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами чи про відмову в його наданні;

видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради;

укладення договорів про надання в користування місць для розміщення рекламного засобу між виконавчим комітетом міської ради та суб’єктом господарювання (заявником);

ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру міста;

подання Головному управлінню Держпродспоживслужби у Хмельницькій області матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

проведення розрахунку розміру плати за користування місцями, які надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами.

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

7. Для одержання дозволу заявник подає робочому органу через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради заяву згідно з додатком 1.

До заяви додаються:

фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6х9 сантиметрів) на якому планується розташування рекламного засобу;

ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.

8. Під час подання заяви адміністратор центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради перевіряє та приймає повний пакет документів, надає заявнику їх опис та направляє документи робочому органу протягом одного-двох робочих днів.

За наявності документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку, заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі – журнал реєстрації), який ведеться у довільній формі.

Робочий орган протягом п’яти робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після перевірки місця керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету. Рішення про попереднє погодження щодо встановлення пріоритету заявника на місце розміщення рекламного засобу приймає виконавчий комітет міської ради. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган видає заявнику для оформлення два примірники дозволу за установленою формою та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.

У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом трьох днів надсилає заявникові через центр надання адміністративних послуг вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого комітету про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.

9. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття відповідного рішення виконавчого комітету міської ради.

Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений не більш як три місяці у разі:

продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проєктно-технічної документації;

письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту, робочий орган письмово повідомляє про це заявника.

10. Дата і номер рішення виконавчого комітету міської ради про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.

11. Протягом строку, зазначеного у пункті 9 цього Порядку, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

У разі прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів укладає договір про тимчасове користування цим місцем для розміщення рекламного засобу.

Протягом строку, передбаченого абзацами першим – третім пункту 9 цього Порядку, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, встановленої виконавчим комітетом міської ради.

У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до абзацу четвертого пункту 9 цього Порядку, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої виконавчим комітетом міської ради.

Протягом п’яти днів з дати прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати.

Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, зараховується до бюджету громади.

12. Дозвіл погоджується з:

власником місця або уповноваженим ним органом (особою), якщо місце розміщення рекламного засобу зовнішньої реклами знаходиться у комунальній власності;

відділом містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради щодо можливості розташування рекламного засобу на запропонованому місці з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних чинників, типології елементів місцевого середовища;

відділом з питань регулювання земельних відносин виконавчого комітету міської ради щодо можливості розташування рекламного засобу на запропонованому місці;

управлінням культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури, в межах зон охорони цих пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду;

утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

Укравтодором або власником автомобільних доріг та Національною поліцією - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах смуги відведення автомобільних доріг.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним.

Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

13. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

14. Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцять робочих днів з дати отримання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає виконавчому комітету міської ради пропозиції та проєкт відповідного рішення.

15. Виконавчий комітет міської ради приймає рішення про надання дозволу або про відмову в його наданні.

У разі прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення про надання дозволу керівник робочого органу протягом п’яти робочих днів підписує два примірники дозволу.

Перший примірник дозволу видається заявникові через центр надання адміністративних послуг, а другий – залишається робочому органу для обліку для контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації. Одночасно з видачою дозволу між виконавчим комітетом міської ради в особі міського голови та заявником укладається договір про надання в користування місць для розміщення рекламного засобу, який є підставою для нарахування та внесення розповсюджувачем зовнішньої реклами відповідної плати.

Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається робочим органом заявникові протягом п’яти робочих днів з дати його прийняття.

16. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:

оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.

Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

17. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

18. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

19. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).

20. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6х9 сантиметрів).

21. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу через центр надання адміністративних послуг з письмовою заявою у довільній формі про внесення змін у дозвіл та у договір про надання у користування місць для розміщення рекламного засобу.

До заяви додається:

технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;

фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.

Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.

Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

22. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен отримати погодження на нове місце в утримувачів інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.

Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов'язаний перенести рекламний засіб на нове місце не пізніше ніж у місячний термін після внесення змін у дозвіл та в договір про надання в користування місць для розміщення рекламного засобу.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

23. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається виконавчому комітету міської ради через центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради розповсюджувачем зовнішньої реклами не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. Продовження строку дії дозволу фіксується у журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл.

У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності цього Порядку.

Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

24. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою дозвіл підлягає переоформленню.

Особа, яка набула право власності на рекламний засіб, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до виконавчого комітету міської ради через центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.

До заяви додається:

документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб (договір купівлі-продажу рекламних конструкцій);

оригінал зареєстрованого дозволу.

У разі відсутності зауважень та поданих заявником документів керівник робочого органу протягом п’яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.

Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

25. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого комітету міської ради за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або непереоформлення дозволу в установленому порядку.

Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.

Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами.

Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

26. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності, встановлюється згідно Положення про Порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності та надається розповсюджувачам зовнішньої реклами, яке є додатком 2 до цього Порядку, а місце, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проєкції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проєкції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проєкції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

27. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися в залежності від змісту реклами.

28. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 32-35 цього Порядку;

розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

фундамент наземних стаціонарних конструкцій на вимогу робочого органу може бути заглиблений в грунт з відновленням твердого покриття, трав’яного покрову та виконанням у повному обсязі інших робіт з відновлення благоустрою місця розташування рекламного засобу власником рекламного засобу;

на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Національної поліції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

29. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

30. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з управлінням культурної політики і ресурсів відповідно до вимог чинного законодавства.

31. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватись на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений 28-31 цього Порядку, є вичерпним.

32. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

33. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

34. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

35. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

36. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

37. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції.

38. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

39. Контроль за додержанням цього Порядку здійснює виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради та інші органи відповідно до законодавства.

40. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги виконавчий орган ради подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

41. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього Порядку, несе відповідальність згідно із законодавством.

42. Вивіски чи таблички:

повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об’єктах незавершеного будівництва;

площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.

Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.

43. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цього Порядку, здійснюється у разі:

припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи – підприємця;

невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

порушення благоустрою території.

Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців, якими вони були встановлені.

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                     Наталія ШАБЕЛЬНИК

Додаток 1

Міському голові

Миколі МЕЛЬНИЧУКУ

ЗАЯВА

про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Заявник _____________________________________________________________

(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача

____________________________________________________________________

зовнішньої реклами, для фізичної особи -

____________________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса заявника ______________________________________________________

(для юридичної особи - місцезнаходження,

____________________________________________________________________

для фізичної особи - місце проживання, паспортні дані)

Код ЄДРПОУ юридичної особи

або ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця____________________

Телефон (факс) _______________________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на  ___________________________________________________________________

(літерами)

Перелік документів, що додаються:

  1. Фотокартка місця розташування рекламного засобу;
  2. Екскіз рекламного засобу з конструктивним рішенням

 ____ ____________ 20 ___ р. ____________ __________________________

                                                          (підпис)       (прізвище та ініціали)

Даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку, використання та зберігання моїх персональних даних у межах, необхідних для надання цієї адміністративної послуги.

___ ______________ 20___ р.                                        ______________________

____ ____________ 20_____ р.

(дата надходження заяви)

_________________________

               (підпис)

Реєстраційний номер___________

_____________________________

(імя та прізвище адміністратора ЦНАП)

  Додаток 2

до Порядку розміщення зовнішньої

реклами на території Старокостянтинівської

міської територіальної громади

Положення про Порядок

визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності та надається розповсюджувачам зовнішньої реклами

1. Розмір плати за користування місцем розташування зовнішньої реклами, яке перебуває у комунальній власності та надається розповсюджувачам зовнішньої реклами (далі – розмір плати) визначається при укладанні договору між виконавчим комітетом міської ради в особі міського голови та заявником.

Територія Старокостянтинівської міської територіальної громади умовно поділяється на чотири зони, по коефіцієнтах яких розраховується розмір плати за місце розташування зовнішньої реклами та встановлюється зональний коефіцієнт в наступних розмірах:

№ Зони

Перелік вулиць, населених пунктів

Зональний коефіцієнт

1 зона

м. Старокостянтинів вул. Ізяславська- вул. Грушевського-вул. Острозького- вул. Миру – вул. 1  Травня-вул. Попова-вул. Київська

1,2 від базової місячної ставки розміру плати

2 зона

м. Старокостянтинів вул. Софійська-вул. Ессенська-Алея Хохтіф-вул. Героїв Небесної Сотні-вул. Франка-вул. Чайковського-вул. Пушкіна-вул. Лермонтова-вул. Закузьминська-вул. Косинського-вул. Богуна-вул. Федорова-вул.Рудяка-вул. Меджибіжська-вул. Кожедуба-вул. Старицька-вул. Гончара

1,0 від базової місячної ставки розміру плати

3 зона

інші вулиці міста Старокостянтинів

0,9 від базової місячної ставки розміру плати

4 зона

Населені пункти старостинських округів: Баглаї, Ємці,Загірне, Лажева, Березне, Бутівці, Нападівка, Пихтії, Вербівочка, Лисинці, Першотравневе, Великі Мацевичі, Раштівка, Малі Мацевичі, Круча, Великий Чернятин, Малий Чернятин, Оріхівка, Вербородинці, Гнатки, Веснянка, Ланок, Караїмівка, Волиця-Керекешина, Червона Семенівка, Воронківці, Григорівка, Губча, Зеленці, Партинці, Мальки, Іршики, Малашівка, Хижники, Яремичі, Капустин, Красносілка, Немирівка, Огіївці, Громівка, Писарівка, Половинники, Пашківці, Грибенинка, Попівці, Пеньки, Андронівка, Бовкуни, Драчі, Залісся, Криниця, Радцівці, Демківці, Хутори, Жабче, Решнівка, Росолівці, Самчики, Степок, Сахнівці, Киселі, Стецьки, Дубина, Костянець, Кучівка, Прохорівка

0,5 від базової місячної ставки розміру плати

2. Базовою місячною ставкою розміру плати за розташування рекламного засобу є 10% від базової вартості одного квадратного метра землі, визначеної рішенням сесії міської ради від 30 серпня 2019 року № 10/35/VII «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста» і встановлюється в розмірі 13,00 грн. (із заокругленням до цілого числа у більшу сторону 129,84 до 130,00 – 10% складає 13,00 грн.)

Базова місячна ставка розміру плати за розташування не наземного та не дахового рекламного засобу складає 50% від базової місячної ставки  та становить – 6,50 грн. за 1 м².

3. Місячний розмір плати за місце розташування зовнішньої реклами визначається за формулою:

О п. м. = Б м. с. х 3 к. х П. м., де:

О п. м. – оплата місця розташування зовнішньої реклами;

Б. м. с. – базова місячна ставка розміру плати.;

З к. – зональний коефіцієнт;

П. м. – площа місця розташування зовнішньої реклами в метрах квадратних з округленням до значення десятої частини дробів (0,1, 0,2 і т. д.).

Площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

4. Виконавчий комітет міської ради може переглядати розміри плати у зв’язку з розвитком рекламного ринку на території Старокостянтинівської міської територіальної громади або у випадках, передбачених законодавчими актами України.

5. Строк внесення плати визначається в договорі сторін (користувача місця розташування рекламного засобу і виконавчого комітету міської ради), але не пізніше 25 числа звітного місяця.

6. Кошти, внесені у вигляді плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, перераховуються розповсюджувачами зовнішньої реклами зараховуються на рахунок бюджету громади.

7. За несвоєчасне виконання своїх грошових обов’язків по внесенню плати за місце розміщення зовнішньої реклами користувач сплачує до бюджету громади пеню в розмірі 0,5% від заборгованої суми за кожен прострочений день. Розмір пені не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діє на час нарахування пені згідно з діючим на цей період законодавством.

8. Несплата платежів протягом трьох місяців з дня закінчення строку платежу є підставою для дострокового розірвання Договору та демонтажу рекламного засобу. При цьому з користувача місцем розміщення зовнішньої реклами стягується заборгована сума плати з нарахуванням пені за кожен день прострочення платежу.

9. При відмові власника конструкції на розміщення зовнішньої реклами провести демонтаж рекламного засобу, такий демонтаж та витрати на його зберігання покладаються за рахунок власника конструкції по розрахунку витрат організації, підприємства, установи комунальної власності, що провели демонтаж та зберігання.

9.1 При відсутності таких можливостей у підприємств комунальної власності демонтаж і зберігання конструкцій може бути виконаний іншими суб’єктами підприємницької діяльності на договірних засадах з виконавчим комітетом міської ради.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту рішення виконавчого комітету міської ради «Про Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Старокостянтинівської міської територіальної громади»

 

І. Визначення проблеми.

 

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

На виконання розпорядження адміністративної колегії Південно-Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 01 лютого 2022 року № 72/09-рп/к, з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України та впорядкування розміщення зовнішньої реклами на території Старокостянтинівської міської територіальної громади, є необхідність ухвалення нового регуляторного акта.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, у зв’язку з тим, що відповідно до ст. 16 Закону України «Про рекламу», розміщення зовнішньої реклами в населених пунктах проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, у порядку, установленому цими органами.

У проєкті рішення виконавчого комітету міської ради враховано вимоги Законів України «Про рекламу», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги».

Дія даного регуляторного акта поширюється на територіальну громаду, суб’єктів господарювання, органи місцевого самоврядування.

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

-

Місцеве самоврядування

так

-

Суб’єкти господарювання

так

-

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

-

ІІ. Цілі державного регулювання

Метою запропонованого проєкту рішення є врегулювання відносин, що виникають у зв’язку із розміщенням зовнішньої реклами на території Старокостянтинівської міської територіальної громади та надання суб’єктам господарювання більш конкретної інформації.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1.Визначення альтернативних способів

1. Визначення альтернативних способів

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є: 

Вид альтернативи

 Опис альтернативи

Залишити ситуацію без змін.

Є недоцільним користування рішенням виконавчого комітету міської ради від 12 березня 2020 року № 76 «Про Порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Старокостянтинові» у редакції рішення виконавчого комітету міської ради 10 грудня 2020 року № 245 п. 3) оскільки, відсутній порядок надання дозволів на території громади

Затвердження нового регуляторного акту.

Ухвалення вказаного регуляторного акту врегулює дотримання вимог діючого законодавства та визначить процедуру надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території Старокостянтинівської міської територіальної громади

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити ситуацію без змін.

Відсутні у зв’язку з тим, що створює додаткові проблеми для суб'єктів господарювання під час подачі документів на отримання дозволу та призводить до порушень під час розміщення рекламних конструкцій після отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Відсутні

Затвердження нового регуляторного акту.

Є прийнятною, так як досягає мети врегулювання відносин, що виникають у зв’язку із розміщенням зовнішньої реклами та відповідає нормам діючого законодавства.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити ситуацію без змін.

Відсутні тому, що створює проблеми для громадян під час подачі документів на отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Відсутні

Затвердження нового регуляторного акту.

Приведення нормативної бази до єдиного регуляторного документу.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити ситуацію без змін.

Відсутні тому, що призводить до не дотримання розповсюджувачами зовнішньої реклами вимог щодо надання у користування місць для розміщення рекламних засобів на території Старокостянтинівської міської територіальної громади

Відсутні

Затвердження нового регуляторного акту.

Врахування інтересів територіальної громади. Створення прозорих умов, зменшення часу та витрат на підготовку документів для отримання дозволів на розміщення рекламних засобів.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

За наявними аналітичними даними (аналіз кількості рекламорозповсюджувачів, які отримали дозволи на розміщення зовнішньої реклами, з урахуванням наявності в одного суб’єкта господарювання декількох дозволів) Кількість рекламорозповсюджувачів, які підпадають під дію регулювання, становить 32. Їх питома вага наведена у таблиці:

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

14

18

32

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0%

0%

44%

56%

100,00%

Ураховуючи дію регуляторного акта, що поширюється на суб’єктів господарювання мікро- та малого підприємництва, Постанову Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для великого та середнього підприємництва не здійснювався, а проводився розрахунок витрат суб’єктів мікро- та малого підприємництва (тест малого підприємництва М-Тест).

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишити ситуацію без змін

Рекламні засоби розміщуються на підставі відповідних дозволів. Діючим порядком не передбачено впорядкування розміщення та функціонування зовнішніх рекламних носіїв.

Відсутні

Альтернатива 2

Ухвалення регуляторного акта – рішення виконавчого комітету міської ради «Про Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Старокостянтинівської міської територіальної громади»

Прийняття регуляторного акту у відповідності до вимог законодавства та впорядкування розміщення та функціонування з рекламних носіїв на території Старокостянтинівської міської територіальної громади. Суб’єкти господарювання зможуть отримати інформацію про місця можливого розміщення рекламних носіїв на території громади

Відсутні

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Здійснено вибір оптимального альтернативного способу досягнення цілей з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);

3 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усіх важливих аспектів проблеми не буде);

2 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, але деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 бал – цілі ухвалення регуляторного акта не досягнуті (проблема залишається).

 

Рейтинг  результативності

(досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Залишити ситуацію без змін

1

Альтернатива не задовольняє потреби у вирішенні проблеми.

Діючий Порядок розміщення зовнішньої реклами не дозволяє вирішити проблему.

Альтернатива 2

Ухвалення регуляторного акта – рішення виконавчого комітету міської ради «Про Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Старокостянтинівської міської територіальної громади»

4

Альтернатива забезпечує досягнення цілей державного регулювання повною мірою, вирішує питання розміщення на території Старокостянтинівської міської територіальної громади рекламних засобів.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Залишити ситуацію без змін

Вигоди відсутні.

Відсутні тому, що призводить до недотримання розповсюджувачами зовнішньої реклами вимог щодо надання у користування місць для розміщення рекламних засобів на території Старокостянтинівської міської територіальної громади

Відсутні

Альтернатива може бути прийнятною, цілі не будуть  досягнуті в  повній мірі

Альтернатива 2

Ухвалення регуляторного акта – рішення виконавчого комітету міської ради «Про Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Старокостянтинівської міської територіальної громади»

Альтернатива забезпечує досягнення цілей державного регулювання повною мірою. Забезпечуються права органів місцевого самоврядування на видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами, дотримання передбачених законодавством норм і правил щодо впорядкування розміщення та функціонування зовнішніх рекламних носіїв, їх відповідність технічним і естетичним вимогам до рекламних об'єктів на території Старокостянтинівської міської територіальної громади.

Відсутні

Цілі ухвалення регуляторного акта будуть досягнуті в повній мірі

Рейтинг

Аргументи щодо

переваг обраної альтернативи/причин відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Залишити ситуацію без змін

Причина відмови від зазначеної альтернативи полягає в тому, що на сьогоднішній день невизначено надання у користування місць для розміщення рекламних засобів на території Старокостянтинівської міської територіальної громади

Вплив змін у чинному законодавстві України

 

Альтернатива 2

Ухвалення регуляторного акта – рішення виконавчого комітету міської ради «Про Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Старокостянтинівської міської територіальної громади»

Причини для відмови відсутні.

Альтернатива забезпечує досягнення цілей державного регулювання повною мірою. Забезпечуються права органів місцевого самоврядування на видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами, дотримання передбачених законодавством норм і правил щодо впорядкування розміщення та функціонування зовнішніх рекламних носіїв, їх відповідність технічним і естетичним вимогам до рекламних об'єктів на території Старокостянтинівської міської територіальної громади.

Вплив змін у чинному законодавстві України

Ухвалення цього проєкту є переважним серед інших альтернативних способів досягнення мети регуляторного акта.

Перевагою обраного способу досягнення визначених цілей є встановлення єдиної системи дій суб’єктів господарювання у сфері розміщення зовнішньої реклами, створення безпечних умов для громадян громади. З метою уникнення заходів адміністративного впливу суб’єкти господарювання отримуватимуть дозволи на розміщення зовнішньої реклами відповідно до переліку типових рекламних засобів та функціонування зовнішніх рекламних носіїв. Маючи вимоги до рекламних засобів і механізмів впливу, регулювання й контролю якості та кількості розміщених рекламних засобів, орган місцевого самоврядування матиме можливість дієво та ефективно відстоювати інтереси членів територіальної громади.

 

У. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему

Визначена проблема вирішується шляхом прийняття регуляторного акту, який викладений у відповідності до діючих Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067 та Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Впровадження та виконання вимог регуляторного акту не залежить від ресурсів органу місцевого самоврядування.

Неможливо розрахувати витрати на виконання вимог регуляторного акту у зв’язку з тим, що невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акту встановлюється довгостроковим або до прийняття нових нормативних документів.

Дія даного акта є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акта або на його цілі. Доповнення та зміни до регуляторного акта будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності.

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі показники:

Показник результативності

Прогнозований показник

1

Розмір надходжень до бюджету, пов`язаних з дією акта

165000,00

2

Кількість суб`єктів господарювання на яких поширюватиметься дія акта

32

3

Кількість виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами

Видача дозволу здійснюється на підставі заяв

4

Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта, на одного суб’єкта

Мінімальний час – 8 годин

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Оприлюднені повідомлення, проєкт рішення, АРВ:

- на офіційному сайті виконавчого комітету міської ради

Високий

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватись через 6 місяців після набрання чинності.

Повторне – через рік з дня набрання чинності, періодичне – через 3 роки з моменту проведення  та опублікування повторного відстеження результативності регуляторного акту.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності - статистичні: інформації фінансового управління та управління економіки виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.

Х. Спосіб оприлюднення.

Проєкт рішення та аналіз регуляторного впливу розміщений на офіційному сайті виконавчого комітету міської ради в розділі «Регуляторна політика».

Пропозиції та зауваження для врахування при прийнятті рішення в письмовому вигляді надсилати протягом одного місяця (30 календарних днів) з дня оприлюднення проєкту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу за адресою: м. Старокостянтинів, вул. Острозького, 41, та на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Начальник управління економіки

виконавчого комітету міської ради                                         Альона ПАСІЧНИК

Поділитися

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.