Загальна інформація

 Кандидати на посаду будуть складати іспити на знання Конституції України, законів України „Про  службу в органах місцевого самоврядування”, та „Про засади запобігання і протидії корупції”, а також законодавства з урахуванням функціональної специфіки відділу

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

 

08.07.2011                                                                              № 164

 

Про затвердження Загального

порядку проведення іспиту

кандидатів на заміщення вакантних

посад державних службовців

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

«28» липня 2011 р. за № 930/19668

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (із змінами)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, що додається.
2. Юридичному департаменту Головдержслужби забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України опублікувати цей наказ у черговому номері науково-практичного видання Головдержслужби «Вісник державної служби України».
4. Адміністративно – фінансовому департаменту, департаменту персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування Головдержслужби після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України забезпечити доведення цього наказу до відома центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, територіальних органів Головдержслужби, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
5. Адміністративно – фінансовому департаменту Головдержслужби ознайомити з цим наказом першого заступника, заступників Начальника Головдержслужби та керівників структурних підрозділів Головдержслужби.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Начальника Головдержслужби відповідно до розподілу обов'язків.

Начальник Головдержслужби                                                                                               Т. Мотренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
державної служби України
08.07.2011 № 164

 

ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення

 вакантних посад державних службовців

I. Загальні положення

1.1. Цей Загальний порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 (із змінами) (далі – Порядок проведення конкурсу).
1.2. Мета проведення іспиту – об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.
1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією державного органу, в якому оголошено конкурс (далі – конкурсна комісія).
1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.
Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.
Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.
1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.
1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу.
Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Перелік) наведений у додатку 1 до цього Загального порядку.
1.7. Порядок проведення іспиту в державному органі та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень державного органу та його структурних підрозділів затверджуються керівником органу, в якому проводиться конкурс, відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього Загального порядку. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.
1.8. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на сайті державного органу, в якому оголошено конкурс, та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.
1.9. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 2 до цього Загального порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають 5 питань – по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.
1.10. Питання 1 – 3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку, питання 4, 5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурних підрозділів, затвердженого керівником державного органу, в якому проводиться конкурс.
1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.
1.12. З урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.
1.13. У державних органах, що мають комп'ютерні засоби контролю знань, можливе проведення іспиту шляхом комп'ютерного тестування з урахуванням положень Порядку проведення конкурсу, цього Загального порядку та умов проведення конкурсу в окремому державному органі, що визначаються його керівником, який призначає на посади та звільняє з посад державних службовців.
1.14.Процедура іспиту складається з трьох етапів:
організаційна підготовка до іспиту;
складання іспиту;
оцінювання та підбиття підсумків іспиту.
1.15. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

ІІ. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.
2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

ІІІ. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.
3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.
3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.
3.5. Іспит складається державною мовою.
3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом державного органу, в якому проводиться конкурс. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.
Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.
3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.
П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.
Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.
Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.
Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.
Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.
4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.
4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього Загального порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційному білеті.
4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.
4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.
4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

В.о. директора
юридичного департаменту,
начальник відділу нормативно-правової
роботи та експертизи Головдержслужби                                                В. Баланюк

 

Додаток 1
до Загального порядку проведення іспиту кандидатів
на заміщення вакантних посад державних службовців

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України, «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та законодавство з урахуванням функціональної специфіки відділу

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.
2. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
3. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
4. Державні символи України (стаття 20).
5. Конституційне право на працю (стаття 43).
6 Конституційне право на освіту (стаття 53).
7. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
8. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).
9. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
10. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
11. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
12. Державний бюджет України (стаття 96).
13. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
14. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
15. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

1.    Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи в органах місцевого самоврядування (ст.1,2);
2.    Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст.4);
3.    Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5);
4.    Основні напрямки державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (ст.6);
5.    Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст.8);
6.    Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст.9);
7.    Прийняття на службу в органах місцевого самоврядування: випробування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування; стажування посадових осіб місцевого самоврядування (ст.10);
8.    Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст.11);
9.    Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби (ст.12);
10.    Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (ст.13);
11.    Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст.14,15);
12.    Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст.16);
13.    Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст..20);
14.    Щорічні та додаткові відпустки посадових осіб місцевого самоврядування матеріальне та соціально-побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (ст.21);
15.    Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (ст.23);

 

III. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: антикорупційна експертиза, пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, неправомірна вигода, подарунок, реальний конфлікт інтересів, члени сім’ї, виборні особи (ст.1 Закону України «Про запобігання корупції»).
2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст.3 Закону України «Про запобігання корупції»).
3. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції (ст.4 Закону України «Про запобігання корупції»).
4. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (ст.21 Закону України «Про запобігання корупції»).
5. Обмеження щодо одержання подарунків та спільної роботи близьких осіб (ст.ст. 23, 27 Закону України «Про запобігання корупції»).
6. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст.28 Закону України «Про запобігання корупції»).
7. Правила етичної поведінки (ст.ст. 37-44 Закону України «Про запобігання корупції»).
8. Фінансовий контроль (ст.ст. 45, 46 Закону України «Про запобігання корупції»).
9. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (ст.53 Закону України «Про запобігання корупції»).
10. Антикорупційна експертиза (ст.55 Закону України «Про запобігання корупції»).
11. Спеціальна перевірка (ст.56 Закону України «Про запобігання корупції»).
12. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації (ст.60 Закону України «Про запобігання корупції»).
13. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (ст.61 Закону України «Про запобігання корупції»).
14. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (ст.65 Закону України «Про запобігання корупції»).
15. Міжнародне співробітництво (ст.ст. 70-73 Закону України «Про запобігання корупції»).

IV,V. Законодавство з урахуванням функціональної специфіки відділу:

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (в т.ч. віддаленого робочого місця):

1. Дайте визначення термінів «адміністративна послуга», «суб’єкт звернення», «суб’єкт надання адміністративної послуги» (ст. 1 Закону України «Про адміністративні послуги»).

2. Яка інформація міститься в Реєстрі адміністративних послуг (ст. 16 Закону України «Про адміністративні послуги»).

3. Хто є суб’єктами звернення для отримання адміністративної послуги (ст. 1 Закону України «Про адміністративні послуги»).

4. Основні вимоги до приміщення, в якому розміщується центр надання адміністративних послуг (п. 5 постанови КМУ від 01.08.2013 року №588 «Про затвердження Примірного регламенту ЦНАП»).

5. Хто такий суб’єкт надання адміністративної послуги, та їх обов’язки(ст. 1, ст.6 Закону України «Про адміністративні послуги»).

6. На які частини поділяється приміщення центру надання адміністративних послуг, та для чого вони призначені (п. 6 постанови КМУ від 01.08.2013 року №588 «Про затвердження Примірного регламенту ЦНАП»).

7. Якими нормативно-правовими актами керується у своїй діяльності центр надання адміністративних послуг (ст. 3 Закону України «Про адміністративні послуги», п. 4 постанови КМУ від 01.08.2013 року №588 «Про затвердження Примірного регламенту ЦНАП»).

8. На які сектори поділяється відкрита частина приміщення центру надання адміністративних послуг, та для чого вони утворені (п. 6 – п. 11 постанови КМУ від 01.08.2013 року №588 «Про затвердження Примірного регламенту ЦНАП»).

9. Принципи надання адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг (ст. 4 Закону України «Про адміністративні послуги»).

10. Яка інформація повинна бути розміщена на інформаційних стендах та інформаційних терміналах центру надання адміністративних послуг (п. 12 постанови КМУ від 01.08.2013 року №588 «Про затвердження Примірного регламенту ЦНАП»).

11. Вимоги щодо якості надання адміністративних послуг(ст. 7 Закону України «Про адміністративні послуги»).

12. Порядок прийняття заяви та інших документів у центрі надання адміністративних послуг (п. 27 – п. 39 постанови КМУ від 01.08.2013 року №588 «Про затвердження Примірного регламенту ЦНАП»).

13. Вимоги до інформаційної і технологічної картки на адміністративні послуги(ст. 8 Закону України «Про адміністративні послуги»).

14. Порядок опрацювання справи у центрі надання адміністративних послуг (п. 40 – п. 44 постанови КМУ від 01.08.2013 року №588 «Про затвердження Примірного регламенту ЦНАП»).

15. Порядок надання адміністративних послуг (ст. 9 Закону України «Про адміністративні послуги»).

16. Порядок видачі результатів надання адміністративних послуг (п. 45 – п. 51 постанови КМУ від 01.08.2013 року №588 «Про затвердження Примірного регламенту ЦНАП»).

17. Строки надання адміністративних послуг(ст. 10 Закону України «Про адміністративні послуги»).

18. Центр надання адміністративних послуг, порядок його створення (ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги»).

19. Плата за надання адміністративних послуг (адміністративний збір) (ст. 11 Закону України «Про адміністративні послуги»).

20. Формування переліку адміністративних послуг (ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги»).

21. Що таке центр надання адміністративних послуг і з якою метою він утворюється (ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги»).

22. Органи виконавчої влади у процесі надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг (розпорядження КМУ від 16.05.2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»).

23. Основні завдання центру надання адміністративних послуг (п. 4 постанови КМУ від 20.02.2013 року №1188 «Про затвердження Примірного положення про ЦНАП»).

24. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг (ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги»).

25. Основні завдання адміністратора (ст. 13 Закону України «Про адміністративні послуги»).

26. Сучасний стан надання адміністративних послуг в Україні (на вашу думку).

27. Основні права адміністратора (ст. 13 Закону України «Про адміністративні послуги»).

28. Головні проблеми, які гальмуються процес надання адміністративних послуг в Україні (на вашу думку).

29. Які супутні послуги можуть надаватися у центрі надання адміністративних послуг (ст. 15 Закону України «Про адміністративні послуги»).

30. Шляхи підвищення якості надання адміністративних послуг в Україні (на вашу думку).

 

Додаток 2
до Загального порядку проведення іспиту кандидатів
на заміщення вакантних посад державних службовців

Зразок форми екзаменаційного білета
__________________________________
(найменування державного органу)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії 
__________________________________
           (підпис)          (прізвище, ініціали)
«___»____________ 20__ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

1. Питання на перевірку знання Конституції України.
2. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу», "Про службу в органах місцевого самоврядування".
3. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
4, 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.

 

Додаток 3
до Загального порядку проведення іспиту кандидатів
на заміщення вакантних посад державних службовців

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців конкурсною комісією
_________________________________________
(найменування державного органу)
від «___» ____________ 20__ року

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові
кандидата

Посада,
на яку претендує кандидат

Категорія посади,
на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Голова комісії 

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

Члени комісії:

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

 

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

 

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

 

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

Секретар комісії 

________________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

 

 

Поділитися

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.