Рішення виконкому
УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
від «16» червня  2011р.    № 307 п.3                                                      м. Старокостянтинів

 На підставі ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про доступ до публічної інформації», з метою організації виконання Указу Президента України від 05.05.2011 року №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» виконавчий комітет міської ради


вирішив:

Внести зміни до регламенту виконавчого комітету Старокостян-тинівської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 31 липня 2008 року №378, доповнивши його розділом 22 «Порядок розгляду запитів на інформацію і організації роботи із запитувачами» згідно з додатком.


Перший заступник міського голови                                В.Богачук
    

Додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 16.06.2011 року  №307 п.3

 

22. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ І ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ІЗ ЗАПИТУВАЧАМИ    

22.1. Реалізація громадянами України конституційного права на віль¬ний доступ до інформації у виконавчому комітеті міської ради здійснюється згідно з вимогами законів України “Про інформацію”, “Про доступ до пу¬блічної інформації” та інших нормативно-правових актів.
Організація розгляду запитів на інформацію покладається на відпові¬дальну особу з питань запитів на інформацію виконавчого комітету міської ради.
22.2. Запити на інформацію можуть бути подані до виконавчого комітету міської ради у письмовій, усній чи іншій формі (поштою, за телефоном, факсом, електронною поштою) за вибором запитувача.
Заповнення та подання запитів на інформацію здійснюється відпо¬відно до Порядку складання, подання запиту на інформацію до виконавчого комітету міської ради.
22.3. Усі запити на інформацію підлягають реєстрації. Діловодство за запитами на інформацію, надісланими поштою та засобами факсимільного зв’язку, ведеться загальним відділом виконавчого комітету міської ради згідно з Інструкцією з діловодства у виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради. Діловодство за запитами на інформацію, переданими іншим способом (усно, за телефоном, факсом, електронною поштою), ве¬деться відповідальною особою з питань запитів на інформацію.
Щодо запитів, які надійшли електронною поштою, усно, за телефоном та особисто передані відповідальній особі з питань запитів на інформацію запитувачем, здійснюється карткова система реєстрації.
Запиту присвоюється реєстраційний індекс у межах даної групи документів.
Діловодство за документами, складеними на виконання запитів на інформацію ведеться загальним відділом виконавчого комітету міської ради у встановленому порядку.
Реєстраційні картки, запити на паперових носіях та відповіді на них формуються у справи та зберігаються протягом 2 років з дати реєстрації у відповідальної особи з питань запитів на інформацію, після чого пере¬даються в архів загального відділу виконавчого комітету міської ради.
22.4. Первинний розгляд запитів на інформацію із наданням доручень на підготовку проекту відповіді запитувачу здійснює міський голова, а у випадку його відсутності – перший заступник, заступники, секретар міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради.
Відповідальна особа з питань запитів на інформацію передає через загальний відділ виконавчого комітету міської ради запити структурним підроз¬ділам виконавчого комітету міської ради, які згідно з резолюціями готують проект відповіді запитувачу.
Працівники структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради невідкладно (протягом однієї години після отримання повідомлення про надходження за¬питів) отримують запити в загальному відділі виконавчого комітету міської ради.
22.5. Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, яким надано доручення на підготовку проекту відповіді запитувачу, подають про¬ект відповіді відповідальній особі з питань запитів на інформацію. До про¬екту відповіді у разі необхідності додаються копії документів.
Термін підготовки відповіді зазначається в реєстраційній картці, але не може перевищувати 5 робочих днів. У разі якщо запит стосується на¬дання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжений до 20 робочих днів.
У разі продовження терміну розгляду запиту відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету міської ради, на розгляді якого знаходиться запит, не пізніше терміну, зазначеного в реєстраційній картці відповідного запиту як термін виконання запиту, готує проект листа на адресу запитувача про подовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин про¬довження та передає його на розгляд відповідальній особі з питань запитів на інформацію.
У випадку надходження запиту на інформацію, необхідну для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, відповідальна особа з питань запитів на інформацію перевіряє обґрунтованість визначення запитувачем свого запиту як термінового згідно з положеннями Закону України “Про доступ до публічної інформації” та об’єктивні обставини відповідного запиту. У разі визначення терміновості запиту необґрунтованим, він розглядається в загальному порядку та у від¬повіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.
Якщо запит на інформацію стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є структурний підрозділ, зазна¬чений першим у резолюції (на нього покладається узагальнення інформації).
22.6. Підготовлений проект відповіді запитувачу, завізований керівни¬ком структурного підрозділу, який готував проект (у випадку, коли інфор¬мацію готували декілька структурних підрозділів, проект відповіді візують усі керівники), передається відповідальній особі з питань запитів на інфор¬мацію, яка також візує проект відповіді та надає на підпис голові, першому заступнику голови, заступнику голови, секретарю міської ради, керуючому справами виконавчого комітету міської ради згідно з компетенцією, визначеною розпо¬ділом обов’язків. У разі їх відсутності підпис на відповіді ставить посадова особа відповідно до взаємозаміщення повноважень між ними.
Після підписання відповідь на запит разом з додатками передається відповідальною особою з питань запитів на інформацію до загального від¬ділу виконавчого комітету міської ради для відправлення запитувачу.
22.7. Керівники відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації згідно з резолюцією та дотримання термінів їх розгляду у відповідному підрозділі, а також за зміст підготовленого структурним підрозділом проекту відповіді.
22.8. Контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підго¬товки проектів відповідей структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради здійснює відповідальна особа з питань запитів на інформацію.
Датою фактичного виконання відповідним структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради завдання з розгляду відповідного запиту на інфор¬мацію вважається дата передачі завізованої керівником структурного підрозділу відповіді на запит відповідальній особі, яка проставляється на відповіді.
У разі порушення термінів підготовки проекту відповіді запитувачу структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради відповідальна особа з питань запитів на інформацію протягом одного робочого дня інфор¬мує про цей факт керуючого справами виконавчого комітету міської ради для вжиття відповідних заходів.
22.9. У випадку, якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону, на будь-якій стадії прийому та реєстрації такого запиту залучаються працівники юридично-житлового відділу виконавчого комітету міської ради для невід¬кладного надання правової допомоги і ідентифікації документа.
Якщо документ містить одночасно ознаки запиту на інформацію та звернення громадян, то в частині звернення він передається через спеціаліста по роботі зі зверненнями громадян загального відділу виконавчого комітету міської ради на розгляд відповідному структурному підрозділу виконавчого комітету міської ради чи іншому виконавцю для розгляду його відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, у частині запиту на інформацію документ розглядається відповідальною особою з питань запитів на інфор¬мацію відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
У випадку якщо частина документу не відноситься до сфери дії вказаних законів, то в цій частині документ передається загальному відділу виконавчого комітету міської ради для розгляду його в загальному порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства у виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради.


Керуючий справами                    В.Янзюк

 

Поділитися

Контакти

Хмельницька область

м.Старокостянтинів, 

вул. Острозького, 41, 

індекс: 31100

тел: (038-54) 3-23-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.